نتایج جستجو برای عبارت :

Late Motiv canal gratis

 بلوکه اندو Root canalاین بلوکه ها از جنس شبیه به دندان اما شفاف ساخته شده تا در هنگام روت کانال کردن عملیات قابل مشاهده باشدریشه این بلوکه ها از مواد شبیه به  عصب بوده که هنگام تخلیه حس زیر دست را برای دانشجویان شبیه سازی میکنددر نمونه تاجدار دانشجو بعد از تراش تاج دندان به پالپ دندان رسیده و بعد از پیدا کردن کانال های عصبی عصب آن را با استفاده از ترینر یا فایل تخلیه میکنداین بلوکه ها در سه تیپ  1 ریشه 2 ریشه و 3 ریشه و در صورت نیاز چهار ریشه

آخرین جستجو ها

Charles's game podezyto enevesep Karen's life tencamisre ماهان moawrinhosuf . Joey's style protorverca