نتایج جستجو برای عبارت :

گریه کن چون گریه ابر بهار

وقتی تو گريه می كنیچرخش زمین هیچ استتمام ایدئولوژی های حاكم پوچ استوقتی تو گريه می كنیتمام طعم های جهان تلخ استتمام حادثه ها بیرنگتمام رابطه ها در جنگ استوقتی تو گريه می كنی بهار یا زمستان فقط یك اسم استچه فرق می كند تاریخوقتی گذر زمان درد استوقتی تو گريه می كنی دلت پر از درد استارغوانمبا من بگو از درداین مرددلش بی تو سرد استحتی گريه هایت هم؛بهانه حیاتمچین شو، دیوارت می شومبرمودا شو، در تو غرق می شومارتش جنگ شو؛ میدان سرخت می شومبمب ش

آخرین جستجو ها

مرکز مکانیزه معاینه فنی کاوه خرم آباد سایت شخصی مرتضی فروتن تنها peozolcusound زیرنویس های فواره ✘دنیــ ـ ـ ـای جـــــذب✘ فروش فیلتر فیلیت گارد امرن ایران Omron Iran ، فروش اینورتر امرن پورتال دانشگاهی Rhonda's info اکرام و احترام