نتایج جستجو برای عبارت :

کی کی منم تویی تهی

چگونه بال زنم تا به ناکجا که توييبلندمی پرم اما ، نه آن هوا که توييتمام طول خط از نقطه ی که پر شده استاز ابتدا که تويي تا به انتها که توييضمیر ها بدل اسم اعظم اند همهاز او و ما که منم تا من و شما که توييتويي جواب سوال قدیم بود و نبودچنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که توييبه عشق معنی پیچیده داده ای و به زنقدیم تازه و بی مرز بسته تا که توييبه رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهماز این سفر همه پایان آن خوشا که توييجدا از این من و ما و رها ز چون و چراکسی نشسته در آ
هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا توييیعنی که ابتدا تويي و انتها توييدر تو خدا تجلّیِ هر روزه می‌کندآیینۀ تمام نمای خدا توييمیلاد تو تولد توحید و روشنی است‌
ای مادر پدر! غرض از روشنا توييچیزی ندیده ام که تو در آن نبوده‌ایتا چشم کار می‌کند‌ای آشنا! تويينخل ولایت از تو نشسته چنین به بارسرچشمه‌ی فقاهت آلِ عبا توييغیر از علی نبود کسی هم‌طراز توغیر از علی ندید کسی تا کجا توييتو با علی و با تو علی روح واحدیدنقش علی ست در دل آیینه، یا تويي؟شوق شریف
هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا توييیعنی که ابتدا تويي و انتها توييدر تو خدا تجلّیِ هر روزه می‌کندآیینۀ تمام نمای خدا توييمیلاد تو تولد توحید و روشنی است‌
ای مادر پدر! غرض از روشنا توييچیزی ندیده ام که تو در آن نبوده‌ایتا چشم کار می‌کند‌ای آشنا! تويينخل ولایت از تو نشسته چنین به بارسرچشمه‌ی فقاهت آلِ عبا توييغیر از علی نبود کسی هم‌طراز توغیر از علی ندید کسی تا کجا توييتو با علی و با تو علی روح واحدیدنقش علی ست در دل آیینه، یا تويي؟شوق شریف
ای متجلی از رخت جلوه ی حسن داوری
غیـر نبـی بـه انبیـا داده خـدات برتـری
هم به زمین امامی و هم به سمات، سروری
خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری
حسن نكـویت از همـه كـرده ندیـده دلبری
آقاامام عسكری. آقا امام عسكری
*****
محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تويي
سپهـر نـور اگـر دهـد مـه منورش تويي
ملك اگر ملك شده، امام و رهبرش تويي
سلام ما به سامره كه سایه‌گسترش تويي
مـزار تـو در آن زمین، نمـوده نورگستری
آقا امام عسكری. آقامام عسكری
*****
در آسمان معرفت شمس
چگونه بال زنم تا به ناکجا که تويي
بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تويي
تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است
از ابتدا که تويي تا به انتها که تويي
ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه
از او و ما که منم تا من و شما که تويي
تويي جواب سوال قدیم بود و نبود
چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تويي
به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن
قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تويي
به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم
از این سفر همه پایان آن خوشا که تويي
جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا
کسی
چگونه بال زنم تا به ناکجا که تويي
بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تويي
تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است
از ابتدا که تويي تا به انتها که تويي
ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه
از او و ما که منم تا من و شما که تويي
تويي جواب سوال قدیم بود و نبود
چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تويي
به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن
قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تويي
به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم
از این سفر همه پایان آن خوشا که تويي
جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا
کسی
تويي که قبله ی اولاد مرتضی بودیتويي که فاطمه شهر کربلا بودیحرام بود نگاهِ به سایه ات حتیتو یادگاری پیغمبر خدا بودیتويي که نام شریفت همیشه حرمت داشتبه روی ناقه ی عریان بگو چرا بودیتويي که بود همیشه حسین همراهتچه شد که همسفر شمر بی حیا بودیکسی که خواند تو را خارجی نبود اصلادر آن زمان که به آغوش مصطفی بودیبه احترام تو باید فرشته گل می ریختمیان شام چه شد زیر سنگ ها بودیشکست حرمت بال و پرت زبانم لالچه آمده به سر معجرت زبانم لال
تنها دلیل زندگی عارفانه های فلسفی   دلخسته را یاری بکن  ،  ای یاور و ای یار مادستی بگیر و سوی ما، با مهر و عشق خود بیانگذار تا با خود روم، خلوت کنم در گوشه‎ایچون نیست آزادی مرا، از غصه و درد و بلاما مردگان عشق را، دریاب ای معشوق ماتنها برای قلب ما    ،    نور تو باشد رهنماظاهر تويي، باطن تويي، منظور تويي ناظر توييدر  کار خلقت   بوده‎ای   ،   از  ابتدا  تا  انتهاصافی تويي، صوفی تويي، با جان و دل دیدم تو راپر ا
                  من و تو   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .   &
                  من و تو   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .   &
مرثیه در سوگ پدرمجلس ختم و ترحیم ، خاکسپاریشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)---------------------------امان از این جدایی،بگو بگو کجاییامان ز درد دوری(2)------------------------------------بگو بابا هنوزم یاد ما تو هستیدرون خاک دلت را تو ز دیده بستیهنوزم خاطرات تودرون سینه استدل پاکت همیشه خالی ز کينه استتويي همه دار و ندارم ز دوریت غمین و زارمخزانم و تويي بهارمیه بی قرار سوگوارم(2)------------------------------کي فکر میکرد ببینم داغ توپدر جانسیه پوشم ز داغ تو ای جان جانانسفر کردی گذر کردی
متن آهنگ طرفدار از سامان جلیلییکي یدونه خاصیا توهرچی میخوامو داریاببین رسیده به لب جونماگه میشه با ما راه بیاتو که نفسی هوامیا آره میدونی چشامیاتورو میبینه میریزه این دل یه این بارو تو کوتاه بیاآخ امون از این دل وقتی میشم نزدیکتاین دلم از فکر نبودنت ترسیدهای وای طرفدارتو میترسونی از دوریداری دق میدی منو خب مگه مجبوریوای طرفدارتو میترسونی از دوری داریدق میدی منو خب مگه مجبوریتويي والا دنیامی تو که هرشب تو رویامیتويي والا چشمامی بگو هر لح
متن آهنگ طرفدار از سامان جلیلییکي یدونه خاصیا توهرچی میخوامو داریاببین رسیده به لب جونماگه میشه با ما راه بیاتو که نفسی هوامیا آره میدونی چشامیاتورو میبینه میریزه این دل یه این بارو تو کوتاه بیاآخ امون از این دل وقتی میشم نزدیکتاین دلم از فکر نبودنت ترسیدهای وای طرفدارتو میترسونی از دوریداری دق میدی منو خب مگه مجبوریوای طرفدارتو میترسونی از دوری داریدق میدی منو خب مگه مجبوریتويي والا دنیامی تو که هرشب تو رویامیتويي والا چشمامی بگو هر لح
می دونیشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-----------------------------دلامون گره خورده باهم میدونی؟بخون ازمن واین همه غم میدونی؟واسه درد دوریت ،امید دل منمیباره چشام آره نَم نَم میدونی؟چه کردی با این دل عزیزْ نازنینمهمیشه به دردم تو مرحم میدونی؟جدایی زد آتش به جان و دل من تويي آخرین عشق عالم میدونی؟کجایی تو الان نمی دونم ای جاننشستم ز داغت به ماتم میدونی ؟تو محراب و حال دعا و مناجاترو چشمام نشستی چوشبنم میدونی؟سرو جان دل ودین وایمان خود رافدایت نمودم دَما
می دونیشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-----------------------------دلامون گره خورده باهم میدونی؟بخون ازمن واین همه غم میدونی؟واسه درد دوریت ،امید دل منمیباره چشام آره نَم نَم میدونی؟چه کردی با این دل عزیزْ نازنینمهمیشه به دردم تو مرحم میدونی؟جدایی زد آتش به جان و دل من تويي آخرین عشق عالم میدونی؟کجایی تو الان نمی دونم ای جاننشستم ز داغت به ماتم میدونی ؟تو محراب و حال دعا و مناجاترو چشمام نشستی چوشبنم میدونی؟سرو جان دل ودین وایمان خود رافدایت نمودم دَما
سبک: ای صفای قلب زارم
یابن زهرا باز دوباره ،پر زده دلها به سویت
کن دعایم یابن زهرا ،تا بگیرم عطر و بویت
فدای روی تو تمام هست من
شدم مهمان تو بگیری دست من
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره ،آمدم بر تو پناهم
به حق جدّ غریبت ،از کرم بنما نگاهم
الا ای درّ ناب بده بر من جواب
ز لطف تو شود دعایم مستجاب
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره، آمده سویت گدایت
گل نرگس از کرم کن ،بر من مسکين عنایت
الا صاحب کرم نگر چشم ترم
نما لطفی که من گدای این درم
بیا مهدی ب
سبک: ای صفای قلب زارم
یابن زهرا باز دوباره ،پر زده دلها به سویت
کن دعایم یابن زهرا ،تا بگیرم عطر و بویت
فدای روی تو تمام هست من
شدم مهمان تو بگیری دست من
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره ،آمدم بر تو پناهم
به حق جدّ غریبت ،از کرم بنما نگاهم
الا ای درّ ناب بده بر من جواب
ز لطف تو شود دعایم مستجاب
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره، آمده سویت گدایت
گل نرگس از کرم کن ،بر من مسکين عنایت
الا صاحب کرم نگر چشم ترم
نما لطفی که من گدای این درم
بیا مهدی ب
   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .       به معنای فضل و فضیلت   تويي   . &nb
   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .       به معنای فضل و فضیلت   تويي   . &nb
اس ام اس جدید برای ماه محرم رسید برای مشاهده حتما سایت ما را ببینیدای آنکه آمالم توئی
مستحضر از حالم تويي
مولا پر و بالم تويي، ادرک حبیبی یا حسین
ای مکتب جاوید من
ای رهبر توحید من
ای قبله امید من ، ادرک حبیبی یاحسین
جان مرا جانان حسین
هجر مرا پایان حسین
درد مرا درمان حسین ، ادرک حبیبی یاحسین
اس ام اس جدید برای ماه محرم رسید برای مشاهده حتما سایت ما را ببینیدای آنکه آمالم توئی
مستحضر از حالم تويي
مولا پر و بالم تويي، ادرک حبیبی یا حسین
ای مکتب جاوید من
ای رهبر توحید من
ای قبله امید من ، ادرک حبیبی یاحسین
جان مرا جانان حسین
هجر مرا پایان حسین
درد مرا درمان حسین ، ادرک حبیبی یاحسین
مرا هزار امید است و هر هزار توييشروع شادی و پایان انتظار توييبهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشتچه بود غیر خزانها اگر بهار توييدلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی مانددر این سرا تو بمان! ای که ماندگار توييشهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی استستاره ای که بخندد به شام تار تويي!جهانیان همه گر تشنگان خون منندچه باک زان همه دشمن، چو دوستدار توييدلم صراحی لبریز آرزومندی استمرا هزار امید است و هر هزار توييسیمین بهبهانی
مرا هزار امید است و هر هزار توييشروع شادی و پایان انتظار توييبهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشتچه بود غیر خزانها اگر بهار توييدلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی مانددر این سرا تو بمان! ای که ماندگار توييشهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی استستاره ای که بخندد به شام تار تويي!جهانیان همه گر تشنگان خون منندچه باک زان همه دشمن، چو دوستدار توييدلم صراحی لبریز آرزومندی استمرا هزار امید است و هر هزار توييسیمین بهبهانی
می دونیمجلس ختم و ترحیم شاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-----------------------------دلامون گره خورده باهم میدونی؟بخون ازمن واین همه غم میدونی؟واسه درد دوریت ،امید دل منمیباره چشام آره نَم نَم میدونی؟چه کردی با این دل عزیزْ نازنینمهمیشه به دردم تو مرحم میدونی؟جدایی زد آتش به جان و دل من تويي آخرین عشق عالم میدونی؟کجایی تو الان نمی دونم ای جاننشستم ز داغت به ماتم میدونی ؟تو محراب و حال دعا و مناجاترو چشمام نشستی چوشبنم میدونی؟سرو جان دل ودین وایمان خود
امروز من خر کيفم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دیونتم عشق پر احساسم،می دونم اینو که نباشی هوا نیس واسم!من اینو می دونم با تو آرومماسمتو میارم همه جا میگمتويي تويي آقاعمدیوونه شدم،چرا؟؟؟؟چون کنار چ را هس!عاشقتممیفهمی؟با تمام وجودم می خوامت!میفهمی؟دیگه نمی تونم تحمل کنمبچه ها فک کنم عاشق شدم!وااااااایییییی
دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی سرمست • نشر آثار


دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی سرمست • نشر آثار
این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد.
دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی سرمست
هم اکنون از وبسایت آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی بنام سرمست با متن و کيفیت اصلی لذت ببرید
شعر / آهنگسازی / تنظیم کننده : مهدی جهانی
Download New Song By : Mehdi Jahani – Sarmast With Text And Direct Links In UpMusic
متن آهنگ سرمست مهدی جهانی
امشب یه غم تو دلم
دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی سرمست • نشر آثار


دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی سرمست • نشر آثار
این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد.
دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی سرمست
هم اکنون از وبسایت آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی بنام سرمست با متن و کيفیت اصلی لذت ببرید
شعر / آهنگسازی / تنظیم کننده : مهدی جهانی
Download New Song By : Mehdi Jahani – Sarmast With Text And Direct Links In UpMusic
متن آهنگ سرمست مهدی جهانی
امشب یه غم تو دلم
♫ دانلود آهنگ مادرم حرفی بزن که تشنه لالایی ام من که جان میدم برایت همدم تنهایی ام به نام مادر با صدای آرون افشار به همراه متن ترانه و بهترین کيفیتDownload New Music BY : Ali Aron Afshar | Madar With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicetoمتن آهنگ مادر آرون افشار♬♬♬مادرم حرفی بزن که تشنه لالایی ام من که جان میدم برایت همدم تنهایی اممن همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من استبوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم با حضورت خانه روشن میشود ماه دلمهرچه میخواهد دل
♫ دانلود آهنگ مادرم حرفی بزن که تشنه لالایی ام من که جان میدم برایت همدم تنهایی ام به نام مادر با صدای آرون افشار به همراه متن ترانه و بهترین کيفیتDownload New Music BY : Ali Aron Afshar | Madar With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musicetoمتن آهنگ مادر آرون افشار♬♬♬مادرم حرفی بزن که تشنه لالایی ام من که جان میدم برایت همدم تنهایی اممن همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من استبوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم با حضورت خانه روشن میشود ماه دلمهرچه میخواهد دل
شعر مرثیه امام حسن مجتبی (ع) _ محمود ژولیدهای مادری ترین پسر فاطمه ، حسن!ای مجتبی ترین ثمر فاطمه ، حسن !آن مقتدا که هیچ کَسَش اقتدا نکردبا اینکه هست تاج سر فاطمه ، حسن!وقتی که در مدینه غریبش گذاشتندیعنی شکست بال و پر فاطمه ، حسن!حتی صدای تو به سپاهت نمی رسیدیعنی شکسته شد کمر فاطمه ، حسن!روزی که مادر تو به کوچه ز پا فتادچشم تو دید درد سر فاطمه ، حسن!در ناله ها و نافله های شبش کسیچون تو ندید چشم تر فاطمه ، حسن!در بین اهل بیت ، خدایی خودت بگومثل تو کيس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
عکس و مدل جدید 2019 - 1398 اوج آرامش pretoutvolwa اقتدار اسمانی ساینو اسبِ بدونِ باند ؛ زرد serrustrempneck Nowhere Land Maillot NBA Pas Cher|Maillot De Basket Stephen Curry عاشقانه های یک دختر