نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره 60 قیدار

به نام قدرت مطلق اللهاولین جلسه از دوره اول از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه وادی دوم و تاثیر آن روی من» با استادی کمک راهنمای محترم آقای امیر و نگهبانی آقای مسعود و دبیری آقای علی در روز یکشنبه مورخه 98/08/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهیازدهمین جلسه از اولین دوره از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه سیستم ایکس» با استادی کمک  راهنمای محترم آقای بهمن و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای رضا در مورخه 25/07/98 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهششمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه گلریزان» با استادی کمک راهنمای محترم آقای مجید و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای رضا در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۲۸ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله سینزدهمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { چگونه در کنگره 60 قدردانی کنم؟ } با استادی آقای علی و نگهبانی آقای مظاهر و دبیری آقای انعام اله در روز سه شنبه مورخه ۹٩/٠٣/٢٠ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله دومین جلسه از دوره اول از سری کارگاههای آموزش خصوصی همسفران کنگره 60 قيداربا دستور جلسه (جهانبینی در ورزش) با استادی کمک راهنماای محترم خانم معصومه  و با نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم سکینه درمورخه 99/10/1 راس ساعت 14:00 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللههشتمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه جهان بینی ورزش » با استادی کمک راهنمای محترم آقای علی و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای قدرت در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۲ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهششمین جلسه از اولین دوره از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه وادی دوم و تأثیر آن روی من » با استادی آقای مهدی و نگهبانی آقای ابراهیم و دبیری آقای حسین در روز سه شنبه مورخه 98/08/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهدومین جلسه از اولین دوره از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه  DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها» با استادی آقای علی و نگهبانی موقت آقای علی و دبیری موقت آقای وهاب در روز یکشنبه مورخه 98/08/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللههفتمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه ازدواج» با استادی کمک راهنمای محترم آقای بهمن و نگهبانی آقای محمد و دبیری موقت آقای مهدی در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۰۵ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهاولین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه جهان بینی ورزش» با استادی دیده بان جهان بینی استاد امین و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای مظاهر در روز سه شنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۰ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله نهمین جلسه از دوره سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { تعطیلات تابستانی } با استادی کمک راهنمای محترم آقای مسعود و نگهبانی آقای حسین و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹٩/٠۴/۱٩ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود
به نام قدرت مطلق الله نهمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه چگونه در کنگره 60 قدردانی کنیم؟ » با استادی آقای انعام و نگهبانی آقای سعید و دبیری آقای پرویز در روز یکشنبه مورخه ٩٩/۰۳/۱۸ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله هفتمین جلسه از دوره اول لژیون سیگار پارک خانواده شهر قيدار با دستور جلسه سیستم ایکس» با استادی آقای مهدی و نگهبانی آقای مسعود و دبیری آقای مهدی در روز جمعه مورخه 98/07/26 در پارک خانواده قيدار راس ساعت 10:30 دقیقه آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهنهمین جلسه از دوره سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 قيدار با دستور جلسه ( کتاب ١۴ مقاله ) با استادی آقای مصطفی و نگهبانی موقت آقای سعید و دبیری موقت آقای بهزاد در روز سه شنبه مورخه ۹۹/٠۶/۲۵ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله پنجمین جلسه از دوره چهارم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { وادی اول و تأثیر آن روی } با استادی کمک راهنمای محترم آقای مجید و نگهبانی آقای غضنفر و دبیری آقای پرویز در روز پنج شنبه مورخه ۹٩/۰۷/۱۰ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله دوازدهمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { سیگار } با استادی آقای منصور و نگهبانی آقای مظاهر و دبیری آقای انعام در روز سه شنبه مورخه ۹٩/٠٣/١٣ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله سومین جلسه از دوره سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { سیگار } با استادی آقای وهاب و نگهبانی آقای حسین و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹٩/٠٣/١۵ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله هفتمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { وادی ششم و تأثیر آن بر من } با استادی آقای علی و نگهبانی آقای مظاهر و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹۸/۱۱/۲۲ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله هفتمین جلسه از دوره چهارم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { هفته ایجنت و مزربان (جشن) } با استادی ایجنت محترم آقای مجید و نگهبانی آقای غضنفر و دبیری آقای پرویز در روز پنج شنبه مورخه ۹٩/۰۷/٢۴ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله اولین جلسه از دوره اول از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران لژیون قيدار با دستور جلسه جشن همسفر» با استادی مرزبان محترم خانم سمیه و نگهبانی کمک راهنمای محترم خانم معصومه و دبیری خانم عاطفه در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.   جشن همسفر شعبه قيدار» 
به نام قدرت مطلق اللهسیزدهمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه وادی ششم و تأثیر آن بر من » با استادی کمک راهنمای  محترم آقای امیر هوشنگ و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای قدرت در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۲۴ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله دوازدهمین جلسه از دوره اول از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 لژیون قيدار با دستور جلسه جشن همسفر » با استادی آقای قدرت و نگهبانی آقای مسعود و دبیری آقای منصور در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۲۲ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
آزمون داخلی کنگره 60 ویژه همسفران قيدار✔️ تاریخ برگزاری : ۲۷ شهریورماه ✔️ ساعت برگزاری : ۱۲ ظهر✔️ شعبه تحت پوشش : قيداربرای دریافت لینک آزمونو رمز عبورروی ادامه مطلب کلیک نمایید. 
به نام قدرت مطلق الله اولین جلسه از دوره پنجم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { وادی چهارم و تأثیر آن روی من } با استادی کمک راهنمای محترم آقای مسعود و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای مرتضی در روز پنج شنبه مورخه ۹٩/٠٩/٢٧ رأس ساعت ١۶:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله هشتمین جلسه از دوره چهارم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران کنگره 60 کارگاه آموزشی قيدار با دستور جلسه { وم ایجاد دانشگاه } با استادی آقای علی و نگهبانی آقای غضنفر و دبیری آقای پرویز در روز پنج شنبه مورخه ۹٩/۰۸/۰۱ رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله اولین جلسه از دوره دوم  لژیون سیگار پارک خانواده شهر قيدار با دستور جلسه ازدواج» با استادی کمک راهنمای سیگار آقای مجید و نگهبانی آقای رضا و  در روز جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۰۶ در پارک خانواده قيدار راس ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه آغاز به کار نمود.
بنام قدرت مطلق الله " استاد فرمودند" من پیام استاد سردار را به نام نیروی از دست رفته را به این دستور جلسه مرتبط میکنم و یک‌مثلث داریم قاعده مثلث موضوع مربوطه و یک ضلع کمک‌من به کنگره و یک راس هم کمک کنگره به من است .
اولین کمک کنگره به ما ، کمک علمی است . کنگره 60 صورت مسئله اعتیاد را به ما می آموزد و ما با استفاده از علم و دانش کنگره ، مفهوم اعتیاد را می آموزیم . با علم کنگره 60 می آموزیم که اعتیاد چیست و مصرف کننده مواد مخدر در چه جایگاهی قرار دارد . کنگره 60 با علم خود ، چگونگی درمان اعتیاد را به ما آموزش می دهد ، علمی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد . کنگره 60 با علم خود چگونه زندگی کردن و بهترین زیستن را در ادامه به ما می آموزد .
کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره ( مادی و معنوی )اولین کمک کنگره به ما ، کمک علمی است . کنگره 60 صورت مسئله اعتیاد را به ما می آموزد و ما با استفاده از علم و دانش کنگره ، مفهوم اعتیاد را می آموزیم . با علم کنگره 60 می آموزیم که اعتیاد چیست و مصرف کننده مواد مخدر در چه جایگاهی قرار دارد
وظیفه همه‌ی اعضا کنگره این است که در حد توانایی‌مان چه مالی و چه آموزش دادن و آموزش گرفتن به کنگره کمک نماییم چون خدمت به کنگره خدمت به خودمان است و شکرگزاری را یاد بگیریم.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
صدای آب Christopher's collection ساخت اپلیکیشن آموزش برق ساختمان و صنعتی Nicole's blog jesvahochill مَـــن مینویـــسم طــُـــ فقــط بخوان به فروشگاه لوازم خیاطی بپوئی خوش آمدید lightostingklep قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm