نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره 60 شعبه دهخدا قزوین

جلسهیازدهم از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنج‌شنبهمورخ 1398/09/21 با دستور جلسه "بنیان کنگره 60 " به استادی کمک راهنما مسافرمحمود و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر ابوالفضل رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
جلسه یکم از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنج‌شنبه مورخ 1398/10/19 با دستور جلسه "کمک کنگره 60 به من و کمک من به کنگره 60" به استادی کمک  مسافر محمد  و نگهبانی مسافر ابوالفضل و دبیری مسافر روح الله  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .
کنگره 60 بهترین و امن ترین جا برای مصرف کنندگان و خانواده های آن هاست کنگره 60 بهشت روی زمین است در یک کلام کنگره یعنی آرامش یعنی آرامگاه دلگفت و گویی داشتیم با هم سفر معصومه لژیون سوم نمایندگی دهخداکه توجه شما عزیزان را به آن جلب می کنیم.
رعایت قوانین و تسلیم بودن در برابر آن ها قبل این که نتیجه مثبت آن برای کنگره باشد بازخورد مثبت ش برای خود شخص است.با دستور جلسه  حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟»از همسفر سحر لژیون دومنمایندگی دهخدا 
گزارش جلسه دوم از دور سوم سری کارگاه های اموزشی مجازی مسافران لژیون دهم مجازی نمایندگی دهخدا قزوينبا دستور جلسه :  " در استحکام پایه های مالی کنگره ۶۰ من چه کرده ام ؟ در روز شنبه مورخ 27 /02/ 1399  ، با استادی مسافر محترم علی آقا و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 19 آغاز   گردید.
وقتی که تازه واردین وارد کنگره 60 می شوند و با سیستم کنگره 60 و قوانین آنجا آشنایی ندارند باید در جلسات مشاوره حضور داشته باشند تا با روش درمان در کنگره 60 آشنا شوندگفت و گویی داشتیم با کمک راهنمایان تازه واردین نمایندگی دهخدا که به تازگی شال کمک راهنماییخودشان را دریافت کردند.که توجه شما عزیزان را به آن جلب می کنیم.
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست.روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 شاهد رهایی شش نفر از مسافران مواد مخدر کنگره60 نمایندگی دهخدا از بند نیکوتین بودیم، این عزیزان در کنگره60 نمایندگی دهخدا قزوين با روش DST سفر کردند و سیگار خود را درمان نمودند.
حس بسیار خوبی دارم حس مفید بودن و مثمر ثمر واقع‌شدن حس واقعاً زیبایی است و به انسان انرژی مضاعفی می‌دهد اینکه عضو کوچکی از خانواده بزرگ کنگره 60 هستم و برای پیش برد اهداف کنگره توانسته‌ام قدم کوچکی بردارمگفتگویی صمیمانه داشتیم با کمک راهنما وعضو  لژیون سردار نمایندگی دهخدا هم سفر مستانه که توجه شما عزیزان را به آن جلب می کنیم
گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران روز  یکشنبه  مورخه ی   98/09/24به همراه گزارشی مصور از تشکیل لژیون های ویلیام  ال . وایت (درمان سیگار)  William L.white کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوين 
گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران روز  یکشنبه  مورخه ی   98/09/24به همراه گزارشی مصور از تشکیل لژیون های ویلیام  ال . وایت (درمان سیگار)  William L.white کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوين 
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست.روز چهارشنبه مورخ 1398/11/02 شاهد رهایی سه نفر از مسافران مواد مخدر کنگره60 نمایندگی دهخدا از بند اعتیاد بودیم، این عزیزان در کنگره60 نمایندگی دهخدا قزوين با روش DST سفر کردند و بیماری خود را درمان نمودند.
گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران روز  یکشنبه  مورخه ی   98/10/29به همراه گزارشی مصور از تشکیل لژیون های ویلیام  ال . وایت (درمان سیگار)  William L.white کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوين
گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران روز  یکشنبه  مورخه ی   98/10/08به همراه گزارشی مصور از تشکیل لژیون های ویلیام  ال . وایت (درمان سیگار)  William L.white کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوين
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست.روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 شاهد رهایی یک نفر از مسافران مواد مخدر کنگره60 نمایندگی دهخدا از بند اعتیاد بودیم، این عزیز در کنگره60 نمایندگی دهخدا قزوين با روش DST سفر کرد و بیماری خود را درمان نمود.
حاصل صد دست شویم باردگر مست شویم.روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11شاهد رهایی  دو نفر از مسافران مواد مخدر کنگره60 نمایندگی دهخدا از بند اعتیاد و یک نفر نیز از بند نیکوتین بودیم،این عزیزان در کنگره60 نمایندگی دهخدا قزوين با روش dst سفر کردند و بیماری خود را درمان نمودند
پنجمین جلسه از دوره پنجاه و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران شعبه شادآباد، روزهای سه‌شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۸ با استادی همسفر ربابه، نگهبانی همسفر فروغ و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه عدالت؛ آیا همه افراد در کنگره ۶۰ با هم برابرند؟ » رأس ساعت ۱۶:۰۰ آغاز به کار نمود.
حاصل صد دست شویم باردگر مست شویم.روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16شاهد رهایی  یک نفر از مسافران مواد مخدر کنگره60 نمایندگی دهخدا از بند اعتیاد و یک نفر نیز از بند نیکوتین بودیم، این عزیزان در کنگره60 نمایندگی دهخدا قزوين با روش dst سفر کردند و بیماری خود را درمان نمودند.
گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران روز  یکشنبه  مورخه ی   98/11/13به همراه گزارشی مصور از تشکیل لژیون های ویلیام  ال . وایت (درمان سیگار)  William L.white کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوين
جلسه دوازدهم از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنج‌شنبه مورخ 1398/09/28 با دستور جلسه "گلریزان" به استادی کمک راهنما محترم  مسافر حمید و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر ابوالفضل رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .
آموزش های کنگره باعث بالا رفتن اعتماد به نفس من و مسافرم شد و حضور  در کنگره به من عشق و ایمان ومحبت که سرلوحه هرکاری هست را یاد داد گفت و گویی داشتیم با "هم سفر فاطمه "لژیون دوم نمایندگی دهخدا که توجه شما عزیزان را به آن جلب می نمایم. 
D.S.T متدی است کاملاً علمی و اصولی در کنگره 60 که تمامی درهای بسته‌شده در دنیای اعتیاد را بازگشایی می‌کند. مقاله ای به قلم کمک راهنما هم سفر پروانه نمایندگی دهخدابا دستور جلسه D.S.T و تجربه من از سم زدایی»
گفت ‌و گو با مرزبان محترم شعبه بهشهر مسافر کاظم لطفاً خودتان را به رسم کنگره معرفی کنید؟سلام دوستان کاظم هستم یک مسافر ، تخریب بیش از 25 سال ، آنتی ایکس مصرفی متادون و تریاک، روش درمان DST داروی درمان شربتot  ماه 13و 9 روز به استادی ایجنت محترم شعبه بهشهر آقای مهدی سفر کردم ، رهایی 22 ماه و 15 روز . یک سفر سیگار هم داشتم با کمک راهنمای محترم اُستاد محمود عموزاد 11 ماه و 10 روز سفر کردم رهایی ماه و 15 روز ، رشته ورزشی والیبال    
 من در کنگره صبر کردن را یاد گرفتم قبلاً فقط تحمل می‌کردم و تفاوت صبر و تحمل را نمی‌دانستم ولی با آموزش‌های کنگره متوجه شدم که صبر و تحمل باهم تفاوت‌های زیادی دارندگفت و گویی داشتیم با هم سفر"مریم "رهجوی لژیون دوم نمایندگی دهخدادر رابطه بادستور جلسه "وادی پنجم و تاثیرآن روی من " که توجه شما عزیزان را به آن جلب می کنم.
اگر در حال حاضر می‌بینم که کنگره 60 سازمانی بسیار قدرتمند با دیسیپلین خاصی که بر آن حکم‌فرماست و سالانه تعداد بسیار بالایی از افراد مصرف‌کننده را به درمان می‌رساند، فقط و فقط به این دلیل است که همگی اعضا آن تابع اصول و قوانین و حرمت‌هایش هستندمقاله ای به قلم کمک راهنمای لژیون ششم هم سفر فاطمه نمایندگی دهخدا  با دستور جلسه حرمت کنگره ۶۰، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟»
دهمین جلسه از دور هفدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران شعبه آزادی با دستور جلسه کمک من به کنگره  و کمک کنگره به من‌ به  با استادی مسافر حمید و با نگهبانی مسافر علی اصغر و با دبیری مسافر صفی الله در روز پنجشنبه مورخ98/10/19 ساعت 17: آغاز به کار نمود .خلاصه سخنان استاد: 
بدینوسیله از کمک راهنمایان محترم نمایندگی دهخدا تقاضا می شود با عنایت به چارت ذیل  مقاله خود  را حتی الامکان یک هفته قبل از تاریخ مقرر به سایت نمایندگی (آقای مقداد قادری) تحویل نمایند .                                                                                                                  با احترام          &nb
واقعا ایشان از فعالان کنگره شعبه شفا و لژیون نهم می باشند که دبیری اینجانب را به ایشان تبریک می گوییم به راستی مهدی عشق است حتی گیج بازی هاش هم عشق  گویی از  یک فرهنگ دیگر آمده و خدایا شاکرم در لژیون نهم شفا به وادی نهم رسید.وتوانست با خدمت و پشتکار شال خوش رنگ سبز را به نشانه راهنمای تازه واردین به گردن بیاویزد ‌ آرزوی موفقیت و حال خوش برای مهدی عزیز
دهخدا ادیب، لغت‌شناس، ت‌مدار و شاعر ایرانی است. همزمان با آغاز مشروطیت، دهخدا با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان، رومه معروف صور اسرافیل را منتشر کرد. مقالات طنز آمیز دهخدا به خاطر آنکه به زبان مردم کوچه و بازار نوشته شده و به خدمت همان مردم در آمده بود و دردها و نیازهای آنان را باز می گفت در قلب مردم نفوذ بسیار کرده بود و خوانندگان بسیار داشت.ادامه ی مطلب
شما اکنون چون پرنده ای هستید که آماده فرمان پرواز خویش است؛ پرواز را آموخته است. برای اینکه از شعاع نوری که ساطع شده و به زمین رسیده است، به بلندای همان نیرو به پرواز درآید.روز چهارشنبه مورخ  98/10/04 شاهد رهایی چهار نفر از مسافران مواد مخدر کنگره60 نمایندگی دهخدا از بند اعتیاد بودیم. این عزیزان در نمایندگی دهخدا کنگره60 با روش DST سفر کرده و بیماری اعتیاد خود را درمان نمودند.
اعضای تیمکوهنوردی کنگره 60 نمایندگی‌های قزوين (دهخدا و کاسپین) صبح جمعه یک آذرماه بهسرپرستی کمک راهنمای محترم مسافر امیر و راهبری آقای محمود آذربایجانی، کارگزارکمیته سیمرغ هیت کوهنوردی استان قزوين، اقدام به صعود قله یخ‌بند به ارتفاع 2500متر واقع در ارتفاعات شمال شهر قزوين نمودنداز شما دعوت می‌کنماز این گزارش تصویری دیدن کنید

آخرین جستجو ها

موسسه آسیب های اجتماعی ستایشگران exseampialis satolila ثبت برند لاتین - مشاوره ثبت شرکت تجارت واردات صادرات | تبلیغات و بازاریابی اینترنتی sembcepdota cagopali mortcarsuide درب های فلزی سی دی های آموزشی فوتبال فوتسال دروازبانی داوری