نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب اصول حسابرسی فصل تقلب در حسابرسی

از زمان پیدایش حسابرسيتا به امروز، مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب تغییرات زیادی کرده است. چیزی که هماکنون شاهد آن هستیم افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب است. این امر ریشه درافزایش و گستردگی روزافزون تقلبات و طرح دعاوی جدی علیه حسابرسان است. در واقعحسابرسان با این شیوه و عملکرد سعی می کنند اعتماد خود را نزد جامعه حفظ کنند. یکیاز مهمترین تحولاتی که در این زمینه رخ داد پیدایش نوعی از حسابرسي به نام حسابرسيتقلب است.در ادامه اصول سی

آخرین جستجو ها

disracimap nannagagu voysungzberor خرید مخزن پلی اتیلن آب در استان تهران بارقه لطف سولفان کلوپ گروه مهندسی آج بوک سی و ششمین سالگرد شهادت ده گل پرپر خانواده ملک پور ymiltratid Michelle's game