نتایج جستجو برای عبارت :

چرا خط اختراع شد

اگر اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه ثبت اختراع را از حیث مطابقت آن با قوانین و مقررات، صحیح تشخیص دهد مبادرت به صدور ورقه اختراع می نماید. در ورقه یا گواهینامه اختراع، نشانی صاحب اختراع و .تاریخ ثبت را نیز ذکر نماید. تاریخ ثبت ورقه اختراع ( تارخ اعطای یک ورقه اختراع). این تاریخ نیز آثار حقوقی فراوانی دارد.به عنوان مثال در حقوق  داخلی ایران براساس ماده 31 آیین نامه اصلاحی، اداره مالکیت صنعتی باید در ورقه اختراع، تاریخ ثبت اختراع رادرج نماید
.در این فرض صاحب ورقه اختراع، مالکیت خود را نسبت به ورقه اختراع به شخص دیگری واگذار می کندواگذار کردن ورقه اختراعدر حقوق داخلی با توجه به ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعت، دارنده ورقه اختراع می تواند مالکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید. هرگاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود که این انتقال را به ثبت برساند. همچنین براساس م
ادعا در یک اظهارنامه اختراع، محدوده حمایتی اختراع را تعیین و مشخص می کند و در اظهارنامه ثبت اختراع، ادعا باید واضح و مجاز باشد انصراف و عدم پیگیری یک ادعادر معاهده ثبت اختراع این اختیار برای متقاضی پیش بینی شده که ظرف مهلت معینی مسبت به اصلاح ادعا یا ادعاها اقدام کند. همچنین این اختیار برای متقاضی است که نسبت به ادعایی که در اظهارنامه ثبت اختراع کرده عدول و انصراف حاصل کند.
 این عبارت در بند (1) ماده 16 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. به موجب این بند جستجوی بین المللی توسط مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی انجام خواهد شد که می تواندگزارش جستجوی مستند در خصوص سابقه اختراع ادعائی یک اداره ملی و یا یک سازمان بین المللی نظیر مؤسسه بین المللی اختراع باشد که از جمله وظایف آن تهیه گزارشات جستجوی مستند در خصوص سابقه اختراع ادعایی در مورد اختراعات موضوع اظهارنامه است.
بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیراز مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن استدعوی نقض ورقه اختراعبهره برداری از اختراع ثبت شده در صورتی که اختراع، مربوط به یک فرآورده است عبارت است از : ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده ها، ذخیره کالا به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع مربوط به یک فرآیند است بهر ه برداری عبارت است از استفاده از فرآیند و انجام هر کدام از افعال ساخت، وارد کردن در خصو
پس از ثبت اختراع بنام متقاضی و صدور ورقه اختراع ، آگهی اختراع ثبت شده در رومه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج خواهد شد و سپس هر شخصی می تواند به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کرده و کتبا درخواست ملاحظه اسناد و اوراق و نقشه های مربوط به اختراع را نماید . رئیس اداره مالکیت صنعتی ضمن دستور ثبت درخواست اجازه ملاحظه پرونده اختراع ثبت شده در حضور احدی از کارکنان اداره را صادر خواهد نمود و چنانچه متقاضی نیاز به کپی برابر اصل از اسناد و مدارک و نقشه اخت
اختراع نتیجه فکر یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن ها را حل می نماید.ورقه اختراع سندی است که به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطاء می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او برای تهیه فروش محصولات سوء استفاده نمایند.برای آنکه صاحب اختراع جامعه را از استفاده از اختراع خود محروم نسازد،در اغلب کشورها اعتبار ورقه اختراع را موکول
 ۱-۱ مجوزهای اجباریگاهی اوقات دارنده گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده اختراع ثبت شده با توسل به انحصارت ویژه خود از به کار بستن اختراع ثبت شده خودداری می ورزند. عدم به کار گیری اختراع نوآوری شده و صنعتی نکردن اختراع از سوی دارنده ی گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد، به هر حال عدم به کارگیری اختراع ثبت شده نیز ناشی از حقوق انحصاری دارنده آن است و اگر مالک اختراع آن را از طریق لیسانس منتقل کرده باشد این حق انحصار
با توجه به ماده 68 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که اام وحدت رقیب اختراع نشده تصمیم بگیرد که از متقاضی دعوت ننماید که ادعاها را محدود نمایدفقدان اصل وحدت اختراعیا هزینه های اضافی را بپردازد، آن مراجع با رعایت شرایطی که در موادر 34 و 66 ائین نامه معاهده آمده است در ارتباط با کل اظهارنامه بین المللی بررسی مقدماتی را آغاز خواهد نمود ولی در اظهارنامه کتبی و در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی،
اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراع این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع بکار رفته است.اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراعبه موجب بند (1) ماده 28 معاهده، متقاضی از این فرصت بهره مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه ها را در اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند قبل از امضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی اعطاء و یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی.
این کلمه در اسناد بین المللی مربوط یه حقوق مالکیت صنعتی از جمله معاهده همکاری ثبت اختراع به معنای اصلاح آمده است. اصلاح کردن، تغییر دادنبه عنوان مثال مخترع یا صاحب یک علامت تجار ی که مبادرت به تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع یا یک علامت تجاری به اداره مالک صنعتی می نماید؛ از این مهلت برخوردار است که بتواند ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی مربوط به اختراع یا نقشه ها و توصیف و یا در مورد علامت تجاری اظهارنامه را اصلاح کند.
این اصطلاح دربند (2) ماده 33 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. با توجه به این بند، در بررسی مقدماتی بین المللی، یک ادعای اختراعی زمانی جدید تلقی می شود که در سابقه اختراعی به نحو تعریف شده در آیین نامه مسبوق نباشد.مسبوق به سابقه بودن اختراعبه موجب بند 2 این ماده، فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقد
ما تیمی را تشکیل دادیم و بخوبی کار ها پیش میرفت و توانستیم تعداد 6 اختراع در زمینه نانو مواد انجام دهیم که متاسفانه سکته مغزی بنده بدلیل فشار بیش از حد به مغز یک مرتبه همه کارها را خراب کرد و تیم از هم پاشیده شد ولی خوشبختانه دوستی ها پا بر جا ماند . جهت دیدن گواهینامه ثبت اختراع نانو مواد ما بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .
اگر کسی اختراع مربوط به دیگری را کپی کند یا اختراع ثبت شده دیگری را بدون اجازه وی توزیع کرده یا بفروشد مرتکب نقض حقوق مربوط به اختراع شده است و صاحب حق انحصاری می تواند علیه او در مرجع قضایی طرح دعوی کند.نقض حقوق مربوط به اختراعخلاصه این که هرگاه کسی بدون اجازه دارندة ورقه اختراع یا نماینده قانونی نی به حقوق انحصاری مربوط به اختراع وی کند، دارندة حق می توتاند علیه او طرح دعوی حقوقی و کیفری نماید.در حقوق داخلی ایران نیز باین اختیار و حق
به طور کلی برای ثبت اختراعات دو نوع سیستم وجود دارد :الف -  روش اعلامیب – روش تحقیقیدر رابطه با روش اعلامی در مقالات پیشین به طور مفصل توضیح داده شد ، ( رجوع شود به مقاله ی ثبت اختراع به روش اعلامی ) در این مقاله برآنیم تا به شیوه ی ثبت اختراع به روش تحقیقی بپردازیم.خاطر نشان می شویم ، موسسه حقوقی فکر برتر ، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت حمایت از اختراع به عمل می آورد.برای این
کمیته تحقیقات پرستاری با همکاری کانون کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و پارک علم و فناوری خراسان شمالی۱۳۹۸/۷/۱۸مدرسین:کارگاه ثبت اختراع: سالار پوربراتکارگاه ثبت شرکت: احسان عباس آبادی
اینجانب منصور حضرتی با 3 تن از اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی تیمی را تشکیل و توانستیم تعداد 6 ثبت اختراع در زمینه نانو مواد به ثبت برسانیم که البته دانشگاه آزاد اسلامی ورامین واحد پیشوا هم در این کارها سهم بسزائی داشت . در اینجا بر خود میدانم که از مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین پیشوا تشکر و قدردانی کنم . لطفا جهت رویت تصویر گواهینامه ثبت اختراع نانو مواد بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید .
- تاثیر مدرک تحصیلی در ثبت شرکت و موسسات غیر تجاریکلیه تغییراتی که در اختراع یا مشخصات آن به عمل می آید در صورتی در ایران اعتبار دارد که به ثبت برسد.لذا، مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه،طبقه بین المللی اختراع،یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.لازم به یادآوری است ،مالک به کسی اطلاق می گ
در مقاله مجزایی در خصوص ثبت اختراع و قوانین ثبت اختراع توضیحات فراوانی آوردیم و گفتیم که اصولا به چه چیزی اختراع گفته می شود و چگونه و در چه شرایط و مراحلی باید ثبت شود.  با طی مراحل ثبت اختراع، فردی که آن را ثبت کرده می تواند یک گواهینامه 20 ساله انحصاری دریافت نماید که طی آن این فرد و یا شرکت می تواند از نتیجه مطالعات و تلاش ذهنی خود با فروش این حق و یا با راه اندازی و ثبت یک شرکت و تولید و استفاده از اختراع خود سود آوری و منفعت طلبی کند.این م
 1. اظهارنامه ثبت اختراعاظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.2. توصیف اختراعتوصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات ذیل باشد :الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.ج ) مشکل فنی و بیان اهداف اختراعد ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجو
 1. اظهارنامه ثبت اختراعاظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.2. توصیف اختراعتوصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات ذیل باشد :الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.ج ) مشکل فنی و بیان اهداف اختراعد ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجو
نیکولا تسلا ، دانشمند صرب-آمریکایی ، در 10 ژوئیه 56 در روستای اسمیلجان در کرواسی متولد شد. وی بیش از 300 اختراع در طول زندگی خود ثبت اختراع کرده است و بسیاری از ما در زندگی روزمره خود از این اختراعات استفاده می کنیم بدون اینکه بدانیم چه کسی این اثرات غیرمعمول را ایجاد کرده است.
برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوی
 اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.2. توصیف اختراعتوصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات ذیل باشد :الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.ج ) مشکل فنی و بیان اهداف اختراعد ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که برای
1) چرخ که حدود 3500 قبل از میلاد اختراع شد2)دستگاه چاپ که ابتدا توسط بی شنگ» در سال 1045 میلادی در چین اختراع شد و به طور جداگانه توسطگوتنبرگ»در آلمان در سال 1450 میلادی اختراع شد3)فولاد 00 سال قبل از میلاد اختراع شد
در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای
 اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد"ثبت شرکت فکر برتر،بی همتا در ارائه ی خدمات ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع"علاقه مندان به مطالعه بیشتر در رابطه با ثبت اختراع می توانند به قسمت مقالات در سایت که به صورت مفصل ارائه شده است مراجعه نمایند.اختراع نتیجه ی فکر یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را  در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.گواهین
این اصطلاح در ماده 5 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. برحسب این ماده توصیف اختراع باید اختراع رابه قدر کافی و کامل و روشن افشاء نماید به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی کند.افشاء کردن یک اختراعافشاء اطلاعات مربوط به اختراع توسط مخترع از جمله موضوعات مهمی است که به نحوی به کاربرد صنعتی اختراع ارتباط پیدا می کند. به طور کلی حمایتی که جامعه در قالب ثبت اختراع از مخترع به عمل می آورد در قبال چنی
هر روزه در هر گوشه ای از جهان یک اختراع بوجود می آید که همچنان برخی از مهمترین آنها نیز به ثبت نرسیده اند! در کشور ما نیز کم نیستند افرادی که اختراعات بسیار عجیب و البته قابل تحسینی را بوجود می آورند. اما برای ثبت اختراع باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟آیا می دانید در اظهارنامه ثبت اختراع چه مواردی باید درج شود؟ اگر شما هم به مرحله پر کردن ثبت اختراع خود رسیده‌اید، باید به برخی نکات که عدم درج آنها در آینده می تواند برای شما مشکل ساز شود، دق
به حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع که در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی متبلور می شود اختراع  گفته می شود.ماده 1 قانون ثبت اختراعات در تعریف اختراع آورده است : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.عناصر تعریف اختراع عبارت است از :1. طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر، ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.

آخرین جستجو ها

بلیط چارتر هواپیما hostkanbergsing hylantcowheelc سلامت دات لایف مهندسی شهر سازی پیام نور کرمانشاه وبگاه شخصی علیرضا چهره سا ثبت فوری شرکت - ثبت برند فارسی teatunicru راز خوشبختی (The Secret Of Happiness) linkjerkskinim