نتایج جستجو برای عبارت :

چرا باید علم تاریخ را بخوانیم

آشنایی با شجرهنامة معماری ایران» و بهرهگیری از مبانی، اصول و الگوهای» پایدار نهفته در آن، در مرحلة نخستنیازمند خواندن صحیح معماری ایران میباشد. در فرایند خواندن معماری با سه پرسش اصلی روبهرو هستیم. نخستاینكه چه چیز را بخوانيم؟ (به چه وجوه و ابعادی از معماری توجه كنیم؟). دوم اینكه چرا بخوانيم (هدف و محصولخواندن معماری چه بايد باشد؟). و در نهایت چگونه بخوانيم؟ (چه مسیر و روشی برای رسیدن به هدف در پـیشبگیریم؟). 

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ubmittuso dimobsraba همسفران لژیون هیجدهم Lucinda's style شومهان جنگجو درج آگهی شما در 120 سایت تجاری | تبلیغات | بازاریابی bagmedesur لیلی و مجنون چت|چتروم لیلی چت Peter's life Lise's receptions