نتایج جستجو برای عبارت :

هیچکی نیست منم تویی

چگونه بال زنم تا به ناکجا که توييبلندمی پرم اما ، نه آن هوا که توييتمام طول خط از نقطه ی که پر شده استاز ابتدا که تويي تا به انتها که توييضمیر ها بدل اسم اعظم اند همهاز او و ما که منم تا من و شما که توييتويي جواب سوال قدیم بود و نبودچنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که توييبه عشق معنی پیچیده داده ای و به زنقدیم تازه و بی مرز بسته تا که توييبه رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهماز این سفر همه پایان آن خوشا که توييجدا از این من و ما و رها ز چون و چراکسی نشسته در آ
تنها دلیل زندگی عارفانه های فلسفی   دلخسته را یاری بکن  ،  ای یاور و ای یار مادستی بگیر و سوی ما، با مهر و عشق خود بیانگذار تا با خود روم، خلوت کنم در گوشه‎ایچون نيست آزادی مرا، از غصه و درد و بلاما مردگان عشق را، دریاب ای معشوق ماتنها برای قلب ما    ،    نور تو باشد رهنماظاهر تويي، باطن تويي، منظور تويي ناظر توييدر  کار خلقت   بوده‎ای   ،   از  ابتدا  تا  انتهاصافی تويي، صوفی تويي، با جان و دل دیدم تو راپر ا
دانلود موزیک ویدیوترانه شعر آهنگ وای از دست تو امیر علیکی میدونه که صدامو بستی و داری میری بسیار زیاد راحتکی میدونه که چشامو بستی و داری میری زیاد راحتهيچکي نيست ازت بپرسه که کجا داری میریهيچکي نيست بگه جهت چه بی صدا داری میریبی صدا داری میری , بی صدا داری میری , بی صدا داری میریداستان هام این روزا تلخنو زیاد حالم بده این روزا با دلم راه بیا اینقدر زجرم ندهدردامو فردی نيست که بف تمام غیر از حسه تو این روزا که میخوامت نيستی وای از دست توداست
دانلود موزیک ویدیوترانه شعر آهنگ وای از دست تو امیر علیکی میدونه که صدامو بستی و داری میری بسیار زیاد راحتکی میدونه که چشامو بستی و داری میری زیاد راحتهيچکي نيست ازت بپرسه که کجا داری میریهيچکي نيست بگه جهت چه بی صدا داری میریبی صدا داری میری , بی صدا داری میری , بی صدا داری میریداستان هام این روزا تلخنو زیاد حالم بده این روزا با دلم راه بیا اینقدر زجرم ندهدردامو فردی نيست که بف تمام غیر از حسه تو این روزا که میخوامت نيستی وای از دست توداست
هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا توييیعنی که ابتدا تويي و انتها توييدر تو خدا تجلّیِ هر روزه می‌کندآیینۀ تمام نمای خدا توييمیلاد تو تولد توحید و روشنی است‌
ای مادر پدر! غرض از روشنا توييچیزی ندیده ام که تو در آن نبوده‌ایتا چشم کار می‌کند‌ای آشنا! تويينخل ولایت از تو نشسته چنین به بارسرچشمه‌ی فقاهت آلِ عبا توييغیر از علی نبود کسی هم‌طراز توغیر از علی ندید کسی تا کجا توييتو با علی و با تو علی روح واحدیدنقش علی ست در دل آیینه، یا تويي؟شوق شریف
هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا توييیعنی که ابتدا تويي و انتها توييدر تو خدا تجلّیِ هر روزه می‌کندآیینۀ تمام نمای خدا توييمیلاد تو تولد توحید و روشنی است‌
ای مادر پدر! غرض از روشنا توييچیزی ندیده ام که تو در آن نبوده‌ایتا چشم کار می‌کند‌ای آشنا! تويينخل ولایت از تو نشسته چنین به بارسرچشمه‌ی فقاهت آلِ عبا توييغیر از علی نبود کسی هم‌طراز توغیر از علی ندید کسی تا کجا توييتو با علی و با تو علی روح واحدیدنقش علی ست در دل آیینه، یا تويي؟شوق شریف
ای متجلی از رخت جلوه ی حسن داوری
غیـر نبـی بـه انبیـا داده خـدات برتـری
هم به زمین امامی و هم به سمات، سروری
خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری
حسن نكـویت از همـه كـرده ندیـده دلبری
آقاامام عسكری. آقا امام عسكری
*****
محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تويي
سپهـر نـور اگـر دهـد مـه منورش تويي
ملك اگر ملك شده، امام و رهبرش تويي
سلام ما به سامره كه سایه‌گسترش تويي
مـزار تـو در آن زمین، نمـوده نورگستری
آقا امام عسكری. آقامام عسكری
*****
در آسمان معرفت شمس
چگونه بال زنم تا به ناکجا که تويي
بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تويي
تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است
از ابتدا که تويي تا به انتها که تويي
ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه
از او و ما که منم تا من و شما که تويي
تويي جواب سوال قدیم بود و نبود
چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تويي
به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن
قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تويي
به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم
از این سفر همه پایان آن خوشا که تويي
جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا
کسی
چگونه بال زنم تا به ناکجا که تويي
بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تويي
تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است
از ابتدا که تويي تا به انتها که تويي
ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه
از او و ما که منم تا من و شما که تويي
تويي جواب سوال قدیم بود و نبود
چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تويي
به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن
قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تويي
به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم
از این سفر همه پایان آن خوشا که تويي
جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا
کسی
تويي که قبله ی اولاد مرتضی بودیتويي که فاطمه شهر کربلا بودیحرام بود نگاهِ به سایه ات حتیتو یادگاری پیغمبر خدا بودیتويي که نام شریفت همیشه حرمت داشتبه روی ناقه ی عریان بگو چرا بودیتويي که بود همیشه حسین همراهتچه شد که همسفر شمر بی حیا بودیکسی که خواند تو را خارجی نبود اصلادر آن زمان که به آغوش مصطفی بودیبه احترام تو باید فرشته گل می ریختمیان شام چه شد زیر سنگ ها بودیشکست حرمت بال و پرت زبانم لالچه آمده به سر معجرت زبانم لال
شعر سالگرد مجالس ختم و ترحیمشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)هيچکي باورش نمی شه،یه ساله تو پر کشیدیزیر خاک تو آ رمیدی،تو ز دنیا دل بریدیهيچکي باورش نمی شه،چراغ خونه خموشهسایه و تاج سر من،خونۂ ما سیه پوشههيچکي باورش نمی شه،بال و پر وا کردی رفتیسالگرد ت شده حالا،تو دعا کردی و رفتیهنوزم چشام به راهه،واسه دیدن جمالتکاش می شد به یه بار ببینم،لطف و احسان و کمالتهيچکي باورش نمی شه،گل گل خونه خدا رفتبعد یک سال غم و اندوه،ناله ی ما هر کجارفتخ
شعر سالگرد مجالس ختم و ترحیمشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)هيچکي باورش نمی شه،یه ساله تو پر کشیدیزیر خاک تو آ رمیدی،تو ز دنیا دل بریدیهيچکي باورش نمی شه،چراغ خونه خموشهسایه و تاج سر من،خونۂ ما سیه پوشههيچکي باورش نمی شه،بال و پر وا کردی رفتیسالگرد ت شده حالا،تو دعا کردی و رفتیهنوزم چشام به راهه،واسه دیدن جمالتکاش می شد به یه بار ببینم،لطف و احسان و کمالتهيچکي باورش نمی شه،گل گل خونه خدا رفتبعد یک سال غم و اندوه،ناله ی ما هر کجارفتخ
چرا هيچکي از مسئولان ورزشی استان ما نمیادتیم ابومسلم واقعی رو احیا کنه؟ مگه غیر از ابومسلم, تیم قدیمی وپرطرفدار دیگه ای هم داریم که دل جوونهای این شهر باهاش خوش باشه و بتپه؟ میگم حالا که مسئولای فرهنگی شهر مشکل کنسرت مشهدروحل کردن, خوبه که مسئولای ورزشی شهر هم فکر ابومسلمم باشن و این تیم رو ازلیگ سه بیارن بالا، بخدا جوونای عاشق فوتبال گناه دارن هیچ دلخوشی ندارن بخاطرش برن ثامن.
چرا هيچکي از مسئولان ورزشی استان ما نمیادتیم ابومسلم واقعی رو احیا کنه؟ مگه غیر از ابومسلم, تیم قدیمی وپرطرفدار دیگه ای هم داریم که دل جوونهای این شهر باهاش خوش باشه و بتپه؟ میگم حالا که مسئولای فرهنگی شهر مشکل کنسرت مشهدروحل کردن, خوبه که مسئولای ورزشی شهر هم فکر ابومسلمم باشن و این تیم رو ازلیگ سه بیارن بالا، بخدا جوونای عاشق فوتبال گناه دارن هیچ دلخوشی ندارن بخاطرش برن ثامن.
                  من و تو   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .   &
                  من و تو   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .   &
تا نخواهی تو ز حق موهبتی نيست مرابه جز الطاف شما مرحمتی نيست مراعارف حقِ تو را، نور محبت جاری ستبی تولّای شما معرفتی نيست مرابه همه منزلت حیدر کرار قسمگر اراده نکنی منزلتی نيست مرانامه ی نوکری ام مُهر تو را می طلبدتا تو امضا نکنی حجّیتی نيست مراخادم خیمه ی ارباب شدن هدیه ی توستبی عطای تو به درگه سِمتی نيست مرابا کسی در طلب خیر ندارم سخنیکه ز دست دگران خیریتی نيست مرادل من در طمع نور کرامات ولیهیچ از فضل شما منقبتی نيست مراذره ای بهره نبردم ز
تا نخواهی تو ز حق موهبتی نيست مرابه جز الطاف شما مرحمتی نيست مراعارف حقِ تو را، نور محبت جاری ستبی تولّای شما معرفتی نيست مرابه همه منزلت حیدر کرار قسمگر اراده نکنی منزلتی نيست مرانامه ی نوکری ام مُهر تو را می طلبدتا تو امضا نکنی حجّیتی نيست مراخادم خیمه ی ارباب شدن هدیه ی توستبی عطای تو به درگه سِمتی نيست مرابا کسی در طلب خیر ندارم سخنیکه ز دست دگران خیریتی نيست مرادل من در طمع نور کرامات ولیهیچ از فضل شما منقبتی نيست مراذره ای بهره نبردم ز
مرثیه در سوگ پدرمجلس ختم و ترحیم ، خاکسپاریشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)---------------------------امان از این جدایی،بگو بگو کجاییامان ز درد دوری(2)------------------------------------بگو بابا هنوزم یاد ما تو هستیدرون خاک دلت را تو ز دیده بستیهنوزم خاطرات تودرون سینه استدل پاکت همیشه خالی ز کینه استتويي همه دار و ندارم ز دوریت غمین و زارمخزانم و تويي بهارمیه بی قرار سوگوارم(2)------------------------------کی فکر میکرد ببینم داغ توپدر جانسیه پوشم ز داغ تو ای جان جانانسفر کردی گذر کردی
با من چه کرده ای؟! که این همه عجیب دوستت دارم حتی با شوخی نبودنت هم قلبم از حرکت می ایستدمیفهمی که حتی قدرت فکر کردن به جای خالی ات را ندارم؟! اعتراف میکنم که ضعیفممن شاید قوی ترین مرد دنیا باشم ولی در مقابل تو ضعیفمآنقدر که حتی با افتادنِ خطِ ظریفِ بین ابروهایت به گریه می افتمیا با تصور نشنیدن صدایت سرگیجه میگیرمچشمانت را باز کنببین وقتی هستی همه وجودم چشم میشود تا همه ی وجودش را نظاره کندحالا تو بگوعجیب نيست؟؟!منُ این همه دوس
با من چه کرده ای؟! که این همه عجیب دوستت دارم حتی با شوخی نبودنت هم قلبم از حرکت می ایستدمیفهمی که حتی قدرت فکر کردن به جای خالی ات را ندارم؟! اعتراف میکنم که ضعیفممن شاید قوی ترین مرد دنیا باشم ولی در مقابل تو ضعیفمآنقدر که حتی با افتادنِ خطِ ظریفِ بین ابروهایت به گریه می افتمیا با تصور نشنیدن صدایت سرگیجه میگیرمچشمانت را باز کنببین وقتی هستی همه وجودم چشم میشود تا همه ی وجودش را نظاره کندحالا تو بگوعجیب نيست؟؟!منُ این همه دوس
متن آهنگ طرفدار از سامان جلیلییکی یدونه خاصیا توهرچی میخوامو داریاببین رسیده به لب جونماگه میشه با ما راه بیاتو که نفسی هوامیا آره میدونی چشامیاتورو میبینه میریزه این دل یه این بارو تو کوتاه بیاآخ امون از این دل وقتی میشم نزدیکتاین دلم از فکر نبودنت ترسیدهای وای طرفدارتو میترسونی از دوریداری دق میدی منو خب مگه مجبوریوای طرفدارتو میترسونی از دوری داریدق میدی منو خب مگه مجبوریتويي والا دنیامی تو که هرشب تو رویامیتويي والا چشمامی بگو هر لح
متن آهنگ طرفدار از سامان جلیلییکی یدونه خاصیا توهرچی میخوامو داریاببین رسیده به لب جونماگه میشه با ما راه بیاتو که نفسی هوامیا آره میدونی چشامیاتورو میبینه میریزه این دل یه این بارو تو کوتاه بیاآخ امون از این دل وقتی میشم نزدیکتاین دلم از فکر نبودنت ترسیدهای وای طرفدارتو میترسونی از دوریداری دق میدی منو خب مگه مجبوریوای طرفدارتو میترسونی از دوری داریدق میدی منو خب مگه مجبوریتويي والا دنیامی تو که هرشب تو رویامیتويي والا چشمامی بگو هر لح
می دونیشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-----------------------------دلامون گره خورده باهم میدونی؟بخون ازمن واین همه غم میدونی؟واسه درد دوریت ،امید دل منمیباره چشام آره نَم نَم میدونی؟چه کردی با این دل عزیزْ نازنینمهمیشه به دردم تو مرحم میدونی؟جدایی زد آتش به جان و دل من تويي آخرین عشق عالم میدونی؟کجایی تو الان نمی دونم ای جاننشستم ز داغت به ماتم میدونی ؟تو محراب و حال دعا و مناجاترو چشمام نشستی چوشبنم میدونی؟سرو جان دل ودین وایمان خود رافدایت نمودم دَما
می دونیشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-----------------------------دلامون گره خورده باهم میدونی؟بخون ازمن واین همه غم میدونی؟واسه درد دوریت ،امید دل منمیباره چشام آره نَم نَم میدونی؟چه کردی با این دل عزیزْ نازنینمهمیشه به دردم تو مرحم میدونی؟جدایی زد آتش به جان و دل من تويي آخرین عشق عالم میدونی؟کجایی تو الان نمی دونم ای جاننشستم ز داغت به ماتم میدونی ؟تو محراب و حال دعا و مناجاترو چشمام نشستی چوشبنم میدونی؟سرو جان دل ودین وایمان خود رافدایت نمودم دَما
سبک: ای صفای قلب زارم
یابن زهرا باز دوباره ،پر زده دلها به سویت
کن دعایم یابن زهرا ،تا بگیرم عطر و بویت
فدای روی تو تمام هست من
شدم مهمان تو بگیری دست من
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره ،آمدم بر تو پناهم
به حق جدّ غریبت ،از کرم بنما نگاهم
الا ای درّ ناب بده بر من جواب
ز لطف تو شود دعایم مستجاب
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره، آمده سویت گدایت
گل نرگس از کرم کن ،بر من مسکین عنایت
الا صاحب کرم نگر چشم ترم
نما لطفی که من گدای این درم
بیا مهدی ب
سبک: ای صفای قلب زارم
یابن زهرا باز دوباره ،پر زده دلها به سویت
کن دعایم یابن زهرا ،تا بگیرم عطر و بویت
فدای روی تو تمام هست من
شدم مهمان تو بگیری دست من
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره ،آمدم بر تو پناهم
به حق جدّ غریبت ،از کرم بنما نگاهم
الا ای درّ ناب بده بر من جواب
ز لطف تو شود دعایم مستجاب
بیا مهدی بیا ۴
یابن زهرا باز دوباره، آمده سویت گدایت
گل نرگس از کرم کن ،بر من مسکین عنایت
الا صاحب کرم نگر چشم ترم
نما لطفی که من گدای این درم
بیا مهدی ب
   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .       به معنای فضل و فضیلت   تويي   . &nb
   .    تو   والاترین     رتبهء      عالمی          .     بنازم    که    راز حقیقت    تويي        .     تو چون کعبه هستی و من کفترم    .        .      قلم گر    تو باشی   منم دفترم   .     .       به معنای فضل و فضیلت   تويي   . &nb
اس ام اس جدید برای ماه محرم رسید برای مشاهده حتما سایت ما را ببینیدای آنکه آمالم توئی
مستحضر از حالم تويي
مولا پر و بالم تويي، ادرک حبیبی یا حسین
ای مکتب جاوید من
ای رهبر توحید من
ای قبله امید من ، ادرک حبیبی یاحسین
جان مرا جانان حسین
هجر مرا پایان حسین
درد مرا درمان حسین ، ادرک حبیبی یاحسین
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
عایقکاری موتورخانه وکلیه سیستم های حرارتی و برودتی rolenlaba فروشگاه فایل 4 NHL Chicago Blackhawks Jerseys in Wholesale Jerseys Outlet. comarafes rireftafi آقای آشـنا ❤دنیای دخی دیوونه❤ propcaryckhe تکنیک های ورزشی