نتایج جستجو برای عبارت :

متن سی دی فاضلابهای جوشان

بنام قدرت مطلق الله"چشمه زمانی میتواند بجوشد که ۱.منبع داشته باشد و ۲ اختلاف انرژی باشد در این صورت چشمه میجوشد و خروشان میشود انسان هم باید برای رسيدن به مقصد مثل چشمه جوشان باشد که منابع اطلاعاتی داشته منابع خاص و عام میخواهد . باشد .
چشمه‌های جوشان و رودهای خروشان ، همگی به بحر و اقیانوس می‌ریزند. چشمه وقتی می‌تواند جوشان باشد که منبع عظیم آب داشته باشد و در ارتفاع باشد که وقتی قدرت داشته باشد چشمه جوشان تبديل به رود خروشان می‌شود و به بحر می‌ریزد . شما عزیزان از این منبع عظیم آب به خوبی استفاده نموده اید و همچنین این قدرت فوق العاده را به خوبی استفاده کردين و حتی این قدرت را به ما همسفران نیز به اشتراک گذاشته ایدبه راستی که این جایگاه ها برازنده ی شما بوده اند این ه
چشمه های جوشان ورودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می رسند یعنی چه؟ سعی کنید تمرکز روی تیتر وادي ها داشته باشیم.  یعنی اینکه انسان اگر راکد باشد وس و هیچ حرکتی نداشته باشد هیچوقت نمی تواند به چشمه جوشان تبديل شود یا به بحر اقیانوس برسد.
برای تبديل شدن به چشمه جوشان بایدمراحلی را طی کرد؛ قدم اول فراگیری آموزش هاست، آموزش ها و آگاهی هایی که برمبنایراستی و حقیقت باشند. اتصال ما به این منابع باید همواره برقرار باشد، هر روز بهدنبال فراگیری مطالب جديدتر باشیم و این اتصال هیچ گاه قطع نگردد. مرحله بعدکاربردي نمودن این آموزه هاست، تا انرژی پتانسيل برای ادامه مسير در ما ایجاد گردد.
به نام قدرت مطلق الله چشم های جوشان ، رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می‌رسند. چشمه های جوشان و رودهای خروشان من را به یاد انسانهای پرتلاش و امیدوار می‌اندازد که برای زندگی خود هدف دارند و در راه رسيدن به هدف خود تلاش و کوشش می کنند و
هیچ اعتبارینیست که انسان در بالاترین نقطهٔ هدف بماند، اگر تلاش نکند سقوط خواهد کرد. چشمههمراه با زایش و پویایی است، آیا همهٔ چشمه‌ها این زایش مثبت رادارند و اگر این‌چنیناست، چرا؟انسان‌ها راهرا اشتباه می‌روند. در کل جهان هستی دونیروی و اهریمنی وجود دارد و هرکداماز این دو راه زندگی ما را مشخص می‌کند؛ چون انسان موجودي است مختار و با اختیارش می‌تواندراه خود را پیدا کند و چه اتفاقی می‌افتد که راه را اشتباه انتخاب می‌کند؟بنابراین غ
َ" به نام قدرت مطلق الله "انسان در هر موقعیتی که باشد می‌تواند به چشمه جوشان و رود خروشان تبديل شود و این ربطی به سن، سال، پول، ماديات و سواد . ندارد و این کار در یک‌شب صورت نخواهد گرفت بلکه به‌طور تدریجی و کم‌کم با خواست و تلاش من اتفاق خواهد افتاد. در کنگره ۶۰ کسانی به این رتبه و درجه می‌رسند که تسلیم روش کنگره بوده، منیت خود را کنار گذاشته، فرمان‌بردار راهنما باشند، آموزش‌ها را کاربردي کرده، از حرمت‌ها پیروی کنند، همیشه با امید ح
دومین جلسه از دوره بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش با استادي مسافر فرهاد، نگهبانی مسافر امین و دبیری  مسافر مرصاد با دستور جلسه وادي یازدهم و تاثیر آن روی من» شنبه 28 تیرماه ماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد.خلاصه سخنان استاداز نگهبان و دبیر محترم بسيار ممنونم که فرصت خدمت در این جایگاه را به من دادند. دستور جلسه امروز وادي یازدهم است چشمه‌های جوشان ورودهای خروشان همگی به بحر و اقیانوس می‌رسند.» برای چشمه ج
جلسه دوازدهم از دور چهل و هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن‌سينا به استادي همسفر سونیا، نگهبانی همسفر مهناز و دبیری همسفر ایران، با دستور جلسه وادي یازدهم  روز دوشنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ آغاز به کارکرد.خلاصه سخنان استاد:در وادي یازدهم اول عبارت چشمه ی جوشان آمده است که اگر در طبیعت دقت کنیم چشمه ی جوشان به طور معمول در نواحی کوهستانی ديده میشود و این چشمه ها همیشه پاک و زلال هستند،طوری که انسان بدون ش
چشمه‌های جوشان ورودهای خروشان عاقبتبه بحر و اقیانوس می‌رسند. یک چشمه برای اینکه جوشش داشته باشد باید دو ویژگیداشته باشد: اول منابع آب ذخیره‌شده قوی و دوم اختلاف‌پتانسيل منابع آبی با دهانهخروجی چشمه. ازآنجایی‌که طبیعت بهترین الگو برای ما است،.
میروم خسته و افسـرده و زارسـوی منزلگــه ویرانه خویشبه خـدا می برم از شهـــر شما دل شوریــده و ديوانــه خویشمی برم تا که در ان نقطه دورشستشویش دهم از رنگ گنـاهشستشویش دهم از لکه عشــقزین همـــه خواهش بیجا وتباهمی برم تا زتو دورش ســـازمزتو ،ای جلــــوه امید محــــالمی برم زنـــده بگورش سازمتا از این پس نکنــد یاد وصالناله می لرزد،می رقصد اشک آه ، بگــــذار که بگریزم مـــناز تو ، ای چشمه جوشان گناه شایـد آن به کـه بپرهیـــزم منبخـــدا غنچ
  لابلای اعلام سفرها از دردهایی عبور می کنم که نه گفتنی است و نه شنیدنی.چه اشکهایی که ریخته شد تا باور همسفر بودن؛ چه سفره هایی که باز نشد به دور هم بودنهای شاد؛ چه صرف هایی از آنتی ایکس که مصرف بی رویه بود!
میروم خسته و افسـرده و زارسـوی منزلگــه ویرانه خویش به خـدا می برم از شهـــر شما دل شوریــده و ديوانــه خویش می برم تا که در ان نقطه دورشستشویش دهم از رنگ گنـاه شستشویش دهم از لکه عشــقزین همـــه خواهش بیجا وتباه می برم تا زتو دورش ســـازمزتو ،ای جلــــوه امید محــــال می برم زنـــده بگورش سازمتا از این پس نکنــد یاد وصال ناله می لرزد،می رقصد اشک آه ، بگــــذار که بگریزم مـــن از تو ، ای چشمه جوشان گناه شایـد آن به کـه
انسانی که در تاریکی است برای رسيدن به نور و روشنایی باید این مسير را بپیماید؛ یعنی تبديل شدن به چشمه جوشان و بعد رود خروشان و درنهایت رسيدن به دریا و اقیانوس تا در آن نور، حالِ خوش و تعادل و آرامش را تجربه کند.
وادي دهم؛صفت گذشته در انسان صادق نیست ،چون جاریست.شهر به یکباره به طغیان دچار میگردد اما نسيم آرام الله پس از چندي در تمامی آبادي ها حاکم میشود و عظمت و سلامتی باز می آید و شما از آن بهره ی بیشتری میبرید،این وادي یا این قانون یا این راه بسان شمشیری برنده است.هم هشدار میدهد هم امید به بازگشت، هم صعود است هم سقوط، هم مرگ است و هم زندگی.
خسروی آواز ایران. .589دل ما از غم تو سر به گریبان شده استدل ما خسته و افسرده و گریان شده استتو صدایت پر مهر است و صفا باز بخواندر فراقت دل ماتم زده ویران شده استبی تو یک لحظه به آرامش و معنا نرسمتار و پود نفسم، یکسره نالان شده استشربتی از لب و از روی  تو بُود مرهم دفراق تو دلا سخت گدازان شده استغرق دریای غم مرگ تو شد میهن مادرفراق غم تو، عشق نمایان شده استدر خیال رخ تو خاطره ‎ها می ‎خندندزمزم خاطره ‎ها چشمه ‎ی جوشان شده استواژه ‎هایم چه ره
استاد  جلسه : مسافر افشیننگهبان جلسه : مسافر سعیددبیر    جلسه : مسافر فرشیدخلاصه سخنان استاد . . .وادي یازدهم مثل وادي دوم انسان را بر سر دو راهی امیدواری و ناامیدي قرار می دهد , بعضی از ما انسان ها در زندگی به  این دو راهی می رسيم که چشمه جوشان باشیم یا مرداب , اگر بخواهیم مرداب باشیم که هیچی ولی اگر بخواهیم چشمه جوشان یا رود خروشان باشیم  موارد زیر موثر خواهد بود.1 : منابع اطلاعاتی صحیح در راستای دانایی که این منابع با کیفیت بالای آمو
انسانی که بزرگترین امتیاز داشتن اختیار را دارا می باشد ودر ضمن عقل و شعور تشخیص خوب و بد را دارد فقط کافی است به دانایی موثر و شخصیت کامل برسد و راه درست از نادرست را تشخیص دهد و این فقط، فقط با گرفتن اموزش ها و رعایت حرمت امکان پذیر می باشد وقتی من همسفر یا مسافر خلاف حرمت ها حرکت کنیم خواه ناخواه گیرنده های ما از دریافت ها محروم می شوند
" آن گاه که روشنایی آبستن تاریکی بود ، اهریمن از فرمان سرپیچی کرد ، گویی نقطه ای سياه و تاریک از دل روشنایی ها زاده شد و حرکت خود را آرام و خزنده برای تاختن به جهان روشنایی ها آغاز کرد تا ظلمت و تاریکی را گسترش دهد و برتری خود را نسبت به انسان در مقابل قدرت مطلق ، به اثبات برساند "
سالهاست که مهمان میهن بلاگ هستم و وبلاگ در این سرویس وبلاگ دهی برای خودم درست کردم. فکر می کنم اواخر سال ۸۳ بود که کار را کردم و امروز حدود ۱۵ سال از آن تاریخ می گذرد. مهرناب من هنوز ادامه دارد و زنده است. جوشان و خروشان مثل تاهمیشه. راستی یک سوال دارم، چطور می شود وبلاگ ها را در میهن بلاگ بهینه کرد. منظورم این است که آیا می توانیم افزونه‌هایی مانند یواست سئو را به وبلاگ‌های میهن بلاگ اضافه کنیم. همچنین من یک دامنه متصل کردم به این وبلاگ، دامنه
به نام عشق الهیسلام دوستان زهرا هستم مسافر نیکوتین: وقتی که با پسرم وارد پارک شديم،هر لژیونی در آلاچیق خود مشغول صبحانه خوردن،خنديدن و صحبت کردن بودند و بوی املت هیزمی فضا را پر کرده بود و از بوی آن لذت میبرديم.طبق معمول پسرم به زمین فوتبال رفت و من نیز راهم را ادامه دادم و تمام چیزهایی که در آنجا بود نگاه میکردم و لذت میبردم فقط صدای پرنده ها بود که میخواندند و میرقصیدند.صدای فواره های آبی، خرگوشی که با پاهای کوچکش روی چمن به این طرف و آن طرف
وادي یازدهم مانند 10 وادي قبل، قوانینی را به ما نشان می‌دهد که با اجرای آن‌ها می‌توانیم از ظلمت و تاریکی خارج شویم و به سمت نور حرکت کنیم قوانینی که همگی با آن‌ها آشنا هستیم اینکه دروغ نگوییم، عیب‌جو نباشیم، بد بین نباشیم، ربا نخوریم و . قوانین ديگر که با اجرای آن‌ها در مسير صراط مستقیم قرار می‌گیریم. 
من اگر بخواهم به چشمه‌ی جوشان و رود خروشان تبديل شوم باید از جایگاهی که در آن هستم ارتقا پیدا کنم و اگر در طول زندگی حرکتی نداشته باشم مطمئناً تبديل به مرداب می‌شوم، باید صفت جوش‌وخروش را در خود داشته باشم، باید از حرکت خودم احساس رضایت داشته باشم و بدانم که مسير زندگی همیشه هموار نیست.
ناصر هم مثل همه جوانان و نوجوانان مذهبی با شروع و اوج گیری تظاهرات بر علیه حکومت پهلوی ، به امام خمینی علاقمند و خود را در صف سربازان ایشان قرار داد . از کانون های جوشان و فعال انقلاب ، دبیرستان برادران شهید عبداللهی شهر آران و بیدگل بود و سال اول دبیرستان ناصر که همزمان با اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی بود ، نقطه عطفی در شکل گیری شخصیت جهادي و انقلابی او شد . دانش آموزان دلسوز – علاقمند به امام و کشور – متعهد – فعال و با ایمان تبديل شدند به
به نام عشق الهیسلام دوستان زهرا هستم مسافر نیکوتین:وقتی که با پسرم وارد پارک شديم،هر لژیونی در آلاچیق خود مشغول صبحانه خوردن،خنديدن و صحبت کردن بودند و بوی املت هیزمی فضا را پر کرده بود و از بوی آن لذت میبرديم.طبق معمول پسرم به زمین فوتبال رفت و من نیز راهم را ادامه دادم و تمام چیزهایی که در آنجا بود نگاه میکردم و لذت میبردم فقط صدای پرنده ها بود که میخواندند و میرقصیدند.صدای فواره های آبی که روی درختان جیر جیر صدا میداد،خرگوشی که با پاهای ک
جلسه هفتم از دور چهلم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ سلمان فارسي با نگهبانی همسفر خانم اعظم» و استادي همسفر خانم فاطمه» و دبیری همسفر خانم مریم» با دستور جلسه  وادي یازدهم و تاثیر آن روی من» روز دوشنبه مورخ ۳۰/ ۴ / ۹۹ راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.اگر این چشمه های جوشان و رودهای خروشان در مسير مستقیم که قرار است به اقیانوس برسند؛  موانعی سد راهشان شوند و یا به بیراهه ها کشیده شوند هیچ وقت به اقیانوس نمی رسند.
جلسه اول از دور یازدهم لژیون ویلیام وایت با دبیری موقت مسافر اسماعیل و استادي کمک راهنما محترم مسافر حسين با دستور جلسه وادي یازدهم و تاثیر آن روی من در تاریخ 99/4/13 راس ساعت 15:45 آغاز به کار نمود. منظور از چشمه های جوشان و رودهای خروشان این است که یک انسان هم باید همانند یک چشمه همیشه درحال جوشیدن باشد و چشمه تا زمانی چشمه است که برای همیشه از منبع ذخیره خودش استفاده کند و همواره در حال جوشش باشد 
به نام قدرت مطلق اللهانسانی که آگاهی کسب کرده و میزان دانایی خود را بالاتر برده، خود مانند چشمه جوشان جوشش دارد و خودش تولیدکننده شادي و شادمانی در وجودش است و مسلماً بااین‌وجود به خود اجازه نمی‌دهد خیلی راحت وارد حریم شخصی ديگران شود. 
جائی در سرزمین عاطفه ها چینی نازک احساسم ترک برداشته چشمه ء جوشان اشکهایم به آسمانی بی ابر و گونه هایم زمینی بایر دستانم تهی از مهر از نهال دوستی در قرن بی حضور لبخند در عصر معراج روبوت وغربت انسان باخویش در آینه های پر زنگار در قرن بی حضور لبخندراه بر آمدن خود بسته ام در آرامش شبهای سنگی نگاه تو --- آذر.محمودي 12 اسفند/95
جشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر واقیانوس می رسند. به راستی که این چهارده وادي وقانون را باید با دل و جان فرا گرفت و در زندگی به مرحله  اجرا  برسانیم، هر چه عمیق تر بخوانیم و مفاهیمش را دریابیم، به همان مقدار هم عمل  کنیم، گره ها و قفل های بیشتری از ما گشوده می گردد. 

آخرین جستجو ها

انجمن صنفی کارگران مراکز مخابرات روستایی سبزواربزرگ swatatdomar Lise's receptions ♥ BANAFSHA♡ verconsswiris camisetas de futbol baratas con alta calidad por internet عـنــکــــــــــــــبــوتـــــ ranspricagmea bookidooky fuemitescast