نتایج جستجو برای عبارت :

علامت آخر در دفینه یابی

نشانه خوك و بچه خوك در گنج و عتیقهیکی از علائم مهم و راهبردی در گنج يابي و کاوش دفينه نشانه خوک و بچه خوک است. این علامت یا بر روی نسخه های گنج و یا در مسیر جهت نمایی دفينه ترسیم شده و باید به نگاه و مسیری که چشمشان به آن سمت است توجه کنید.خوك یكی از مهمترین علامتها برای دفينه است و یك علامت كمیاب است . بعضی ها می گویند كه خوك سفید علامت نقره است  اگر بچه خوك روی سنگ به صورت پراكنده حك شده جهتی را كه خوك بزرگ نگاه می كند با جمع تمام خوكها باید برر

آخرین جستجو ها

Grace's site نان برنجی شکرریز راز جوانی hotnetwpencue پایگاه ویژه بسیج سلمان کن worksundtoscgang راهنمای گام به گام ثبت شرکت تعمیر PLC glycpostmisslea کودک درون من، اکتیو تشریف داره