نتایج جستجو برای عبارت :

سی دی جابهجای مهرها

باغ امیدالهی! از مهر تو اثر آمد، همۀ مهرها سرآمد.الهی! گفتی کریمم، امید بدان تمام است؛ تا کَرَم تو در میان است.الهی! ندانم که در جانی، یا جان را جانی، نه اینی، نه آنی؛ ای جان را زندگانی،حاجت ما عفو است و مهربانی.الهی! بنیاد توحید ما را خراب مکن، و باغ امید ما را بی آب مکن و به گناه روی ما را سياه مکن.الهی! می بینی و می دانی، و برآوردن می توانی. منبع:سخنان پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری، به کوشش دکتر محمّد جواد شریعت، شرکت سهامی کتاب های جیبی،با

آخرین جستجو ها

Ernest's blog اسبِ بدونِ باند ؛ زرد سی و سه پل شاپ kozetconsca trusapadin anolisal Otaku Sekai Christine's page sutihardback tealitengre