نتایج جستجو برای عبارت :

سه قوم بزرگ آریایی؟

انسانهای پیرامون آنها را نابود یا از زمینها اخراج کند و زمینهای آنها را در اختیار اینها قرار دهد. بخشی دیگر از این جماعات برای همین هدف به اهور متوسل شده از او یاری طلبیدند که در برابر دشمنان پیروزشان گرداند و دشمنان را از آنها دور یا نابود کند.در نتیجه ستیزه ها و درگیریها جماعات آریایی به گونه ئی ستیزه و درگیری میان پرستندگان دو خدای بزرگ آریایی بود که این حامی یک گروه و آن حامی گروه دیگر پنداشته می شد. آنها که از دیو یاری می خواستند با

آخرین جستجو ها

(:My world هرچی بخوای اینجا هست مهندسی کامپیوتر - نرم افزار Jean's site Emma's page تفریحات سالم 2 Ronnie's blog tanorwordter cheapjuicycouture Rexsport