نتایج جستجو برای عبارت :

سایت شهید لطفی نیاسر

وضعیت مذهبی  نياسرهیئات مذهبی:نياسر از زمانهای قدیم یك یا دوهیئت داشته است اما غریب 70سالی است كه نياسر دارای 4هیئت و40سالی است كه دارای شش  هیئت می باشد واین گذشت ایام بوده كه یكی دو هیئت اضافه شده است.این هیئات عبارتند از:ا-هیئت حسینی ومركز آن مسجدالنبی(ص) وزیارتگاه معروف به زیارت قنباره یا زیارت بالا ویا پنج امام زاده در محله سركمر واز قدیمی ترین هیئت است.و نخل حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دراین محله ودر حسینیه چالحوجه می باشد.2-هیئت حضرت

آخرین جستجو ها

gislinknewjoy کافه ی من travtheocoter spincontuti عشق تو pebarafi mireslairdir1984 drsamadzare حوا همین حوالیسـت tevicati