نتایج جستجو برای عبارت :

سامانه بکفا

با احترام و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های ارزنده همکاران محترم در صدور و تایید ابلاغ پرسنل در سال تحصیلی 99-98 ، شایسته است حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  98/08/12 نسبت به ارسال مسائل و مشکلات مربوط به سامانه بکفا ( با ذکر مصادیق و ارسال اطلاعات ضروری مربوط) و تهیه فایل حقوق آبان ماه  اقدام عاجل فرمایید.
با احترام و در پاسخ به درخواست شماره 210426 مورخ 98/08/30 آن معاونت محترم ، بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور حمایت ، تقویت و گسترش فعالیت های کیفیت بخشی حوزه ی گروههای آموزشی دوره ی ابتدایی ، سهمیه ساعات گروه های آموزشی دوره  ابتدایی شهرستان ها و مناطق استان برابر فایل پیوست افزایش و در سامانه بکفا اعمال گردید ؛ مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور اعلام می گردد .
با احترام ، پیرو مکاتبه قبلی این اداره کل به شماره 5800/21532/5112 - 99/5/23 به پیوست راهنمای صدور ابلاغ سال تحصیلی 1399/1400 در سامانه جامع منابع انسانی  ( نسخه جدید بکفا )  جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، علی الرغم ارسال ده گزارش از وضعیت دانش آموزان کلاس بندی نشده به شهرستان ها و مناطق ،طبق آخرین گزارش دریافتی از سامانه سناد به تاریخ 98/08/04 ،همچنان تعداد 49 نفر دانش آموز کلاس بندی نشده (معادل سهم 10.79 درصدی از کل استان ) در مدارس تحت پوشش آن مدیریت وجود دارد.
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، به پیوست  دهمین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ -07-98) مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره  بحضور ارسال می گردد.
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، به پیوست دوازدهمین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ 22-08-98) مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره به انضمام لیست اسمی مدارس بحضور ارسال می گردد.
 با احترام پیرو بخشنامه 5800/1611/5112 مورخ 99/01/31 این اداره کل درخصوص ابلاغ شیوه نامه برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی و تربیتی سال تحصیلی 1399/1400، شایسته است فرآیندهای مرتبط با سازماندهی نیروی انسانی تا پایان مرداد ماه تثبیت و زمینه صدور ابلاغ سیستمی کلیه پرسنل در سامانه بکفا ( نسخه جدید ) حداکثر تا پایان هفته اول شهریورماه فراهم گردد.
 احتراماً پیرو بخشنامه شماره 5800/41114/5120 مورخه 98/07/11 این اداره کل درخصوص وم انتخاب واحد دانش آموزان متوسطه دوم در سامانه سناد ، با توجه به اهمیت موضوع مجددا تأکید می گردد به منظور ایجاد تراز درست و کامل نیروی انسانی در سامانه بکفا ،  پیگیری های لازم جهت انجام فرآیند انتخاب واحد ( دروس انتخابی ، مهارتی ،عمومی) و تعیین دبیر در سامانه سناد به ویژه در هنرستان های  کاردانش  معمول گردد.
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندیدانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، بهپیوست "سومین گزارش دانش آموزانکلاس بندی نشده ( مورخ 06-06-99) مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره"بحضور ارسال می گردد.
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، به پیوست  نهمین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ 15-07-98) مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره  به انضمام گزارش کلاس های خالی بحضور ارسال می گردد.
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندیدانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، به پیوست"چهارمین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ11-06-99) مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره "بحضور ارسال می گردد
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندیدانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، بهپیوست"دومین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ03-06-99) "مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره به انضمام لیست اسمی مدارسبحضور ارسال می گردد.
با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص) ، پیرو اطلاعیه مندرج در سامانه بکفا به اطلاع می رساند ضروری است همکاران متناظر طرح و برنامه با هماهنگی همکاران محترم سنجش شهرستان / منطقه نسبت به تعیین وضعیت کدهای داوطلب آزاد خود با نوع واحد سازمانی عادی و ویژگی داوطلب آزاد در سقف حداکثر 10 کد به تفکیک جنسیت در مقاطع ابتدایی ، متوسطه اول ،متوسطه دوم ،فنی حرفه ای و کاردانش اقدام و در صورت کمبود از طریق سامانه واحد های سازمانی حداکثر تا تاریخ 98/08/28 درخواست کد نمای
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندیدانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، بهپیوست "پنجمین گزارشدانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ 99/06/17) مدارس تحت پوشش آن مدیریت /اداره" بحضورارسال می گردد.
با احترام در اجرای بخشنامه شماره 178037-330 مورخ 25-09-98 اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت محترم متبوع در خصوص تامین نیروی انسانی طرح پراکنده شاهد ، بدین وسیله گزارش استخراج شده از سامانه های بکفا و سناد به شرح فایل پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد .
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندیدانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرطاصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا، به پیوست"اولین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ 30-05-99) "مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره بحضور ارسال میگردد. 
با احترام و در پاسخ به فرآیند شماره 170478 مورخ 98/07/14 آن اداره محترم ، بدین وسیله به اطلاع می رساند اصلاحیه توزیع سهمیه ساعات غیر موظف استثنایی شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 برابر فایل پیوست در سامانه بکفا تغذیه و اصلاح گردید ؛ مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور اعلام می گردد .
با احترام به پیوست نهمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارش آماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبت و تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد .
با احترام به پیوست سیزدهمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارش آماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبت و تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد.
با احترام به پیوست هفتمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارش آماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبت و تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد .
با احترام به پیوست هشتمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارش آماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبت و تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد .
با احترام به پیوست یازدهمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارش آماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبت و تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد.
با احترام به پیوست ششمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارش آماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبت و تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد .
با احترام به اطلاع می رساند به منظور حمایت ، تقویت و گسترش فعالیت های کیفیت بخشی حوزه‌های گروه آموزشی ابتدایی و حسب درخواست آن معاونت محترم ، بدین وسیله به اطلاع می رساند سهمیه ساعات گروه آموزشی دوره ابتدایی شهرستان ها و مناطق برابر فایل پیوست افزایش ، اصلاح و در سامانه بکفا اعمال گردید ؛ مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور اعلام می گردد .
احتراما با توجه به اهمیت موضوع تشکیل کلاس و کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد به عنوان شرط اصلی اعلام نیاز در سامانه بکفا ، به پیوست "ششمین گزارش دانش آموزان کلاس بندی نشده ( مورخ 26-06-99) مدارس تحت پوشش آن مدیریت / اداره" بحضور ارسال می گردد.
با احترام به اطلاع می رساند در راستای بررسی و کنترل اسناد مالی مربوط به ساعات غیرموظف ( شاغلین و نیروهای حق التدریس آزاد) شهرستان ها و مناطق که توسط همکاران آن معاونت محترم صورت می پذیرد ، مستدعی است وفق تجربه مثبت و موفق سال تحصیلی قبل دستور فرمایید اداره محترم امور مالی و اداره محترم بودجه هماهنگی های لازم را با گروه طرح و برنامه استان به منظور کنترل و تایید سقف ساعات غیر موظف شهرستان ها و مناطق در سامانه بکفا  مبذول فرمایند.
بااحترام به پیوست نهمین گزارش وضعیت صدور و تایید سهمیه ساعات غیرموظف منضم به گزارشآماری معلمان تمام وقت شهرستان ها و مناطق استان در سال تحصیلی 99-98 جهت اطلاع و اقدام عاجل در خصوص ثبتو تایید ساعات غیرموظف پرسنل در سامانه بکفا برابر سهمیه اعلامی به حضور ارسال می گردد . .
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای احصاء و به روز رسانی اطلاعات کارشناسان متناظر گروه طرح و برنامه و پشتیبان سامانه های سرا ،  سناد ، بکفا و یونیت در آن مدیریت/ اداره محترم شایسته است نسبت به تکمیل و ارسال فایل پیوست حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 99/09/20 اقدام فرمائید.
کدام سامانه پدافندی پهپاد م را سرنگون کرد؟فارس/ سامانه پدافند هوایی مرصاد که می‌توان آن را نخستین گام جدی کشورمان برای تولید سامانه‌های پدافندی بومی نام برد، صبح امروز یک فروند پهپاد م خارجی را سرنگون کرد.بامداد امروز یک فروند پهپاد م خارجی با آتش سامانه پدافند هوایی مرصاد» نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه بندر ماهشهر سرنگون شد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش نیز با اشاره به سرنگونی پهپاد م خارجی توسط سامانه‌های
سامانه موشکی باور؛ مسیر ۷۰ ساله‌ای که در ۱۰ سال طی شدسامانه موشکی باور؛ مسیر ۷۰ ساله‌ای که در ۱۰ سال طی شدبه گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه ی میثاق نیوز، پدافند هوایی یکی از اصول دفاع نظامی در جهان است که از آغاز حضور هواپیما‌ها و اشیای پرنده در آسمان اهمیت بسیاری پیداکرده است؛ این تجهیزات پروازی جزو تهدیدات نوین محسوب می‌شوند که باید از طریق تجهیزات دفاعی آن‌ها را نابود کرد.سازنده‌های بسیاری در دنیا در این حوزه وارد شدند و سامان

آخرین جستجو ها

Richard's receptions خانه ریاضی هرگز تنها نخواهی رفت You’ll never walk alone جامعه ارزشی فایل اکی مرجع فروش و خرید انواع پایان نامه ، تحقیق ، مقاله ، پروژه ، ترجمه ، پاورپوینت ، انواع طرح های کسب و کار و ... cepmyguge وبلاگ نمایندگی بهشهر همسفران خرید ریسه ال ای دی ارزان قیمت تزئینی قلبی ستاره ای گیره ای تولد 2021 تیم دوچرخه سواری fotendota