نتایج جستجو برای عبارت :

دیدن برنامه درسی

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی وضعیت موجود برنامه های درسي این رشته در مقایسه با همین برنامه ها دربرخی دانشگاه های م عروف جهان وارائه راهکارهای بهبود برنامه های درسي رشته برنامه درسي در ایران است.برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر به شیوه تطبیقی و با استفاده از روش معروف جرج اف بردی انجام شده است.[.]

آخرین جستجو ها

polarenti ssigquibawhin crowcilgoli macentcastreas زندگی نوشت های یک زن اورژانس کامپیوتر تهران 09391264503 بابیت و بهائیت glebvessealo انجمن هم وابستگان گمنام استان اصفهان(کدا)Co-Dependen Anonoymous)-CoDA) William's style