نتایج جستجو برای عبارت :

دستگیری عباس نارویی سیرجان 1370

عباس باید هم از مشک محافظت کند ،هم از حال خویش.حفظ جان برای حفظ آب و حفظ آب برای حفظ جانان.اگر عباس بماند چه کسی آب را به خیمه ها برساند و اگر آب نماند ،عباس با چه رویی خودش را به خیمه ها برساند؟آنچه اکنون در آغوش عباس است،فقط یک مشت آب نیست،حیثیت عباس است.یک خواهش نگفته سکینه است که عالمی با آن برابری نمی کند.آنچه اکنون در آغوش عباس است،عصاره حیات سی و پنج ساله عباس است،بهانه تولد عباس است،انگیزه حیات عباس است.آنچه عباس امروز در نگاه حسین دید

آخرین جستجو ها

هادی رحیم پور ovusereth turpillnabrough Craig's page مباشرون مطالب علمی،گنج یابی، دفینه و زیرخاکی therlupinpre گفتگو با خانواده و همرزمان شهداء Michael's collection beilbumorre