نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود اهنگ بهمئی از وحید جانکی منم لر بهمئی

بهمئي عزت و افتخار میهن استنژادش زآریاوزاده بهمن استبهمئي پرازشاه پیاوشیرزن استهربهمئي برابرباصد دشمن استکفرستیزوظلم ستیزوجان فدای وطن استکوه زاگرس شاهد است اودشمن اهریمن است تاریخ راباتفنگش مینویسد بهمئي یادگارکوروش است و پاسدارمیهن استزندگانی بهمئي نه برای خوردن استافتخارش نام نیک وباشهامت زیستن استدرمیان لرخوش اعتباری داشته استرستمی وآرش واسفندیاری داشته استبه نان بلوط اکتفاکرده استمیان قوم لرشاهکارکرده اس

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
taiflamomme Stan's blog gasucworkmid به نام مولا مشاغل اصفهان دنیای انیمه تمــــا شـــا گــــه راز انتشارات سطر و قلم somemany کرایه منزل مبله روزانه درشیراز