نتایج جستجو برای عبارت :

خواجه نصیر الدین طوسی که بود چه کرد مطالعات هشتم

باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد وقوف خود بر آن اظهار نکند تا آن کس سخن به اتمام رساند. و چیزی را که از غیر او پرسند جواب نگوید و اگر سوال از جماعتی کنند که او داخل آن جماننماید. بر ایشان سبقت ننماید

آخرین جستجو ها

paigalachinc Povidone K17/K25/K15/K30/K90/K60,PVP-I/Povidone Iodine Powder,PVPP/Crospovidone Powder Inexpensive & Fine NHL Columbus Blue Jackets Jerseys Wholesale. komiknevisi dastani demarraherr هیت ساز | HitSaz مهربانی kerssynchpartemp adicflexdo سایت جامع دانستنیهای مهم