نتایج جستجو برای عبارت :

حروف مشبهه بالفعل را مشخص کنک

  باسمهتعالی              حروف مشبهةبالفعل( قواعد درس اول عربی دوازدهم)حروف مشبهةبالفعل عبارتند از : أنّ ، إنَّ ، کأَنَّ، لکنّ، لیتَ ، لعلَّ .این حروف برسر جمله اسمیه می آیند ومبتدا را با عنوان اسم حروف مشبهة بالفعل » منصوب و خبر را مرفوع باقی می گذارند.    مانند : اللهُ علیمٌ »    إنَّ اللهَ علیمٌ»إنَّ :حرفمشبهة بالفعل / اللهَ: اسم حرف مشبهه، منصوب /علیمٌ:خبر حرف مشبهه، مرفوعالطالبونَمجت

آخرین جستجو ها

enalunic tiocoterde تنهایی های من ( پریسا ) neuverciustum تخیلات یک نیمه مهندس moonriverteam بلوچكاره (قوم کوچ) همراه من rocksviltistgal اخبار ایران و جهان