نتایج جستجو برای عبارت :

تقسیم هر عدد بجز صفر بر قرینه اش چیست؟

نکات طلایی درباره خط و قرينه ها نکات طلایی در خط و قرينه ها نکته ۱:اگرنقطه ای روی محورطول باش،طول دارددولی عرض نداردیعنی عرض آن صفراست واگرنقطه ای روی محورعرض باشد،عرض داردولی طول آن صفراست. نکته 2:برای قرينه کردن هرنقطه نسبت به محورطول،کافی است فقط عرض نقطه راقرينه کنیم. نکته 3: برای قرينه کردن هرنقطه نسبت به محورعرض،کافی است فقط طول نقطه راقرينه کنیم. نکته4: برای قرينه کردن هرنقطه نسبت به مبدامختصات، هم طول وهم عرض راقرينه می کن

آخرین جستجو ها

Charles's info Katharine's collection M&MSUBTITLE سازه فضایی | سازه فضاکار پرمین جوک و sms جدید سحر تنها ترین دختر دنیا nissanclub telpaupochi ahangahang