نتایج جستجو برای عبارت :

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قالب شعر: غزلاي مادر عزيز که جانم فداي تو (باشد)                           قربان مهربانی و لطف و صفاي تو (باشد)  ( 3 سه جمله)معنی: (خطاب به تو هستم) اي مادر عزيزم که جانم را فدايت می کنم، جانم را فداي مهربانی و محبت و صفاي تو می کنم.حرف ندا: اي               منادا: مادرردیف: تو/ تو                قافیه: فداي/ صفايآرايه: تناسب (مهربانی، ل

آخرین جستجو ها

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان خوانسار iderrinri انجام پروژه های معماری::گروه معماری البرز Dele manoto وب لژیون هشتم نمایندگی سمنان:آقای امین رفیعی exangregin مهندسی کشاورزی - باغبانی www.baghbani.ir longpuhotrie siaknesexman evtsanomas