نتایج جستجو برای عبارت :

ادای احترام نینجوتسو

مردی نابینا زیر درختی بر سر دو راهی نشسته بود. پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد و اداي احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ پس از او وزیر پادشاه نزد مرد نابینا رسید و بدون اداي احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟‌ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه ای به سر او زد و پرسید:‌‌  احمق،‌ راهی که به پایتخت می رود کدامست؟هنگامی که همه ی آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد.مرد دیگری که کنار نابینا

آخرین جستجو ها

Sylvia's info قناعت پیشه کن cinematography Joseph's collection Anna's receptions اسم فارسی farsiname بصیرت-هدایت دانلود آسان و بدون محدودیت arecovsmal گزیده ای از مقاله های علمی